หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

Master of Arts Program in English

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ และเพื่อการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เน้นด้านทฤษฎีและส่วนที่เป็นเนื้อหาแบบประยุกต์ เช่น เน้นทฤษฎีทางการวิจัยภาษาอังกฤษ และการวิจัยการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์และ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ทฤษฎีและแนวทางการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อจุดมุ่งหมายต่าง ๆ แนวทางของหลักสูตร ที่กล่าวมานั้นเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพทางด้านวิชาการ หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  • ปริเฉทกับการศึกษาภาษาอังกฤษ
  • ภาษาศาสตร์สำหรับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และในหลากหลายวงการ แต่ผู้รู้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งและใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง มีอยู่เป็นจำนวนจำกัดในประเทศไทย ดังนั้นมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษจึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้ เช่น

  • อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
  • นักวิจัยภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
  • นักแปล ล่าม
  • นักเขียนข่าว บทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ
  • ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น มัคคุเทกศ์ งานโรงแรม งานสายการบิน
  • ทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศ เช่น พนักงาน เลขานุการ ในบริษัทต่างประเทศ
  • สถานฑูตต่างๆ

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Master of Arts (English)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด