ภาควิชาภาษาอังกฤษ


ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก