คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
 5. ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ


 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา จันทร์นวล
 3. ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
 4. ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
 5. ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

คณะกรรมการประจำศูนย์อบรมและทดสอบภาษา


 1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์)
 2. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา
 9. ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ