วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
19 พ.ย. 2561 โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมที่ 1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 NU-มน-06-094 (งปม.2562)
19 พ.ย. 2561 โครงการสัมมนาและนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี-โท นานาชาติ NU-มน-06-096 (งปม.2562)
16 พ.ย. 2561 โครงการ No Friends Left Behind ครั้งที่ 1 NU-มน-06-101 (งปม.2562)
19 ก.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 NU-มน-06-088 (งปม.2561)
19 ก.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์) NU-มน-06-093 (งปม.2561)
22 ส.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
22 ส.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
24 ก.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 7/2561
20 ก.ค. 2561 โครงการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 NU-มน-06-088 (งปม.2561)
11 ก.ค. 2561 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์) NU-มน-06-093 (งปม.2561)
10 ก.ค. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการ No Friend Left Behind NU-มน-06-089 (งปม.2561)
10 ก.ค. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-095 (งปม.2561)
26 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2561
26 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2561
26 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2561
19 มิ.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-151 (งปม.2561)
19 มิ.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาการจัดทำ มคอ.3 และการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-based learning สำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2561 NU-มน-06-086 (งปม.2561)
18 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10/2560
15 มิ.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษา (สัมมนาหลังฝึกงาน) NU-มน-06-090 (งปม.2561)
7 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ วาระพิเศษ (11 พ.ค.2561)
7 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2560 (27 ก.ค.2560)
7 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2560 (14 ก.ย.2560)
7 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560 (23 พ.ย.2560)
7 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2561 (5 ม.ค.2561)
7 มิ.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2561 (23 ก.พ.2561)
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2560
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 7/2560
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8/2560
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9/2560
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2561
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2561
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2561
22 พ.ค. 2561 ส่งแบบขอรับการตรวจสอบ คัดกรอง โครงการวิจัย ที่จะต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการด้านมาตรฐานและจริยธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 205324 การเขียนรายงานการวิจัย
17 เม.ย. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการจิตอาสา พี่สอนน้อง NU-มน-06-149 (งปม.2561)
28 มี.ค. 2561 โครงการสัมมนาการจัดทำ มคอ.3 และการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-based learning สำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2561 NU-มน-06-086 (งปม.2561)
28 มี.ค. 2561 โครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-151 (งปม.2561)
28 มี.ค. 2561 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-095 (งปม.2561)
28 มี.ค. 2561 โครงการสหกิจศึกษา (สัมมนาหลังสหกิจศึกษา) NU-มน-06-090 (งปม.2561)
6 มี.ค. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการ English Camp NU-มน-06-092 (งปม.2561)
13 ก.พ. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 NU-มน-06-087 (งปม.2561)
13 ก.พ. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-091 (งปม.2561)
25 ม.ค. 2561 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-094 (งปม.2561)
23 ม.ค. 2561 โครงการ No Friend Left Behind NU-มน-06-089 (งปม.2561)
18 ม.ค. 2561 โครงการ English Camp NU-มน-06-092 (งปม.2561)
18 ม.ค. 2561 โครงการจิตอาสา พี่สอนน้อง NU-มน-06-149 (งปม.2561)
14 พ.ย. 2560 โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-091 (งปม.2561)
16 ต.ค. 2560 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 NU-มน-06-087 (งปม.2561)
16 ต.ค. 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-094 (งปม.2561)
24 ก.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์) NU-มน-06-101 (งปม.2560)
24 ก.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-102 (งปม.2560)
24 ส.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการ KM : Review of TQF-based Instructional Practice NU-มน-06-095 (งปม.2560)
24 ส.ค. 2560 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร) NU-มน-06-101 (งปม.2560)
7 ก.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษา : กิจกรรม สัมมนาหลังสหกิจศึกษา NU-มน-06-098 (งปม.2560)
7 ก.ค. 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-102 (งปม.2560)
18 พ.ค. 2560 โครงการสหกิจศึกษา : กิจกรรม สัมมนาหลังสหกิจศึกษา NU-มน-06-098 (งปม.2560)
20 เม.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการ English Camp NU-มน-06-100 (งปม.2560)
19 เม.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดภาษาอังกฤษแบบหลากหลายระดับโลก (World Englishes) ในสังคมพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม NU-มน-06-163 (งปม.2560)
11 เม.ย. 2560 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดภาษาอังกฤษแบบหลากหลายระดับโลก (World Englishes) ในสังคมพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม NU-มน-06-163 (งปม.2560)
11 เม.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการ NU-มน-06-096 (งปม.2560)
11 เม.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-099 (งปม.2560)
11 เม.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการบัณฑิตศึกษาสัญจร NU-มน-06-103 (งปม.2560)
11 เม.ย. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต "การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21" NU-มน-06-097 (งปม.2560)
11 เม.ย. 2560 โครงการ English Camp NU-มน-06-100 (งปม.2560)
11 เม.ย. 2560 โครงการบัณฑิตศึกษาสัญจร NU-มน-06-103 (งปม.2560)
27 ม.ค. 2560 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
23 ธ.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
29 พ.ย. 2559 โครงการ KM : Review of TQF-based Instructional Practice NU-มน-06-095 (งปม.2560)
25 พ.ย. 2559 โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-099 (งปม.2560)
9 พ.ย. 2559 โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต "การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21" NU-มน-06-097 (งปม.2560)
28 ต.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 NU-มน-06-080 (งปม.2559)
28 ต.ค. 2559 โครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการ NU-มน-06-096 (งปม.2560)
28 ต.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 NU-มน-06-081 (งปม.2559)
28 ต.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ NU-มน-06-048 (งปม.2559)
7 ก.ย. 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
6 ก.ย. 2559 โครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 NU-มน-06-081 (งปม.2559)
27 ส.ค. 2559 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 NU-มน-06-080 (งปม.2559)
27 ส.ค. 2559 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559
1 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559
26 ก.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26 ก.ค. 2559 ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
26 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลงกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26 ก.ค. 2559 นำนิสิตไปศึกษาดูงานในรายวิชา 205475
26 ก.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 ก.ค. 2559 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ Increasing English Language Competence of Naresuan University Students through "Hybridization" รุ่น 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
25 ก.ค. 2559 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ Increasing English Language Competence of Naresuan University Students through "Hybridization" รุ่น 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
25 ก.ค. 2559 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ "2015-2016-2 Exchange Student Information of Sias International University" ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน
25 ก.ค. 2559 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
25 ก.ค. 2559 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ Project of Naresuan-IMUS Partnership Enhancing Education and Culture, Phase IV ณ Imus Institute ประเทศฟิลิปปินส์
25 ก.ค. 2559 โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ NU-มน-06-078 (งปม.2559)
14 ก.ค. 2559 แบบสรุปโครงการพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา 2559 งบประมาณ พ.ศ.2560
14 ก.ค. 2559 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
14 ก.ค. 2559 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
14 ก.ค. 2559 บันทึกข้อความส่งสรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
14 ก.ค. 2559 บันทึกข้อความส่งสรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
14 ก.ค. 2559 บันทึกข้อความส่งสรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
14 ก.ค. 2559 ใบส่งสรุปการส่งมคอ.3 และมคอ.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
14 ก.ค. 2559 ใบส่งสรุปการส่งมคอ.3 และมคอ.5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
13 ก.ค. 2559 ข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ระหว่าง 1 ส.ค.2558-31 ก.ค.2559
12 ก.ค. 2559 รายงานการประชุมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 205373 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
12 ก.ค. 2559 รายชื่อนิสิตสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558
29 มิ.ย. 2559 สรุปผลประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
29 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559
29 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559
29 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559
23 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2558
23 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2559
23 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558
23 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558
23 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558
23 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2559
23 มิ.ย. 2559 รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558
22 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-081 (งปม.2559)
22 มิ.ย. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-081 (งปม.2559)
13 มิ.ย. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
8 มิ.ย. 2559 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 มิ.ย. 2559 นโยบายการไปบริการวิชาการ (สอน) ตลอดภาคการศึกษา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
16 พ.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษในโลกไร้พรมแดน" NU-มน-06-078 (งปม.2559)
25 เม.ย. 2559 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
7 มี.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-078 (งปม.2559)
7 มี.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
7 มี.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
15 ก.พ. 2559 โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษในโลกไร้พรมแดน" NU-มน-06-078 (งปม.2559)
26 ม.ค. 2559 โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-078 (งปม.2559)
12 ม.ค. 2559 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
12 ม.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
12 ม.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-06-080 (งปม.2559)
12 ม.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว NU-มน-06-078 (งปม.2559)
12 ม.ค. 2559 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 NU-มน-06-081)
15 ธ.ค. 2558 ข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ระหว่าง 1 มิ.ย.2557-31 ก.ค.2558
26 พ.ย. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558
26 พ.ย. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558
9 พ.ย. 2558 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
29 ต.ค. 2558 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-06-080 (งปม.2559)
20 ต.ค. 2558 โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว NU-มน-06-078 (งปม.2559)
20 ต.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม The Road to Be Taken NU-มน-05-076 (งปม.2558)
9 ก.ย. 2558 ประกาศหลักเกณฑ์การรับย้ายนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 ส.ค. 2558 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม The Road to Be Taken NU-มน-05-073 (งปม.2558)
20 ก.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : สัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
25 มิ.ย. 2558 สรุปผลการประเมินฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557
19 มิ.ย. 2558 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
4 มิ.ย. 2558 "ลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์" ประจำปีการศึกษา 2557
23 มี.ค. 2558 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
23 มี.ค. 2558 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
11 มี.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-072
11 มี.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ NU-มน-05-074 (งปม.2558)
3 มี.ค. 2558 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
24 ก.พ. 2558 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
29 ม.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-073 (งปม.2558)
29 ม.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-05-075 (งปม.2558)
29 ม.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
27 ม.ค. 2558 โครงการบริการวิชาการ NU-มน-05-074 (งปม.2258)
26 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-072 (งปม.2558)
8 ธ.ค. 2557 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
25 พ.ย. 2557 สรุปผลดำเนิน โครงการ KM เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-095 (งปม.2557)
17 พ.ย. 2557 สรุปผลดำเนินโครงการ The Road to Be Taken NU-มน.-05-103 (งปม.2557)
3 พ.ย. 2557 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-05-075 (งปม.2558)
3 พ.ย. 2557 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-073 (งปม.2558)
20 ก.ย. 2557 มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2557
20 ก.ย. 2557 มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2557
20 ก.ย. 2557 โครงการ The Road to Be Taken NU-มน.-05-103 (งปม.2557)
25 ส.ค. 2557 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
25 ส.ค. 2557 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
22 ส.ค. 2557 โครงการ KM เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-095 (งปม.2557)
24 มิ.ย. 2557 มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
24 มิ.ย. 2557 มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
24 มิ.ย. 2557 มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
24 มิ.ย. 2557 มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ี 1/2556
29 พ.ค. 2557 สรุปผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-096 (งปม.2557)
27 พ.ค. 2557 สรุปข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ เดือนมิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2557
27 พ.ค. 2557 มคอ. 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
22 พ.ค. 2557 มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
20 พ.ค. 2557 มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
19 พ.ค. 2557 มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
6 พ.ค. 2557 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
6 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2556
6 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2557
6 พ.ค. 2557 สรุปผลดำเนินโครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน-05-104 (งปม.2557)
28 มี.ค. 2557 สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-101 (งปม.2557)
27 มี.ค. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-096 (งปม.2557)
11 มี.ค. 2557 เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในรายวิชา 205476 ภาคเรียนที่ 2/2556
28 ก.พ. 2557 โครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน-01-104 (งปม.2557)
19 ก.พ. 2557 สรุปผลการประเมินฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
29 ม.ค. 2557 "ลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์" ประจำปีการศึกษา 2556
23 ม.ค. 2557 โครงการแข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-101 (งปม.2557)
21 ม.ค. 2557 สรุปผลดำเนินโครงการไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-105 (งปม.2557)
21 ม.ค. 2557 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน) NU-มน-05-098 (งปม.2557)
21 พ.ย. 2556 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน) NU-มน-05-098 (งปม.2557)
8 พ.ย. 2556 โครงการไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-105 (งปม. 2557)
7 พ.ย. 2556 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ
30 ก.ย. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 NU-มน-05-104 (งปม.2556)
30 ก.ย. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-091 (งปม.2556)
30 ก.ย. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิต NU-มน-05-098 (งปม.2556)
6 ก.ย. 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-091 (งปม.2556)
22 ส.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการศึกษาด้านอาชีพและวัฒนธรรม NU-มน-05-094 (งปม.2556)
22 ส.ค. 2556 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2556
19 ก.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ NU-มน-05-108 (งปม.2556)
11 ก.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2555
9 ก.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-109 (งปม.2556)
9 ก.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 2 NU-มน-05-107 (งปม.2556)
9 ก.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-092 (งปม.2556)
9 ก.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคพิเศษ NU-มน-05-096 (งปม.2556)
13 มิ.ย. 2556 สรุปโครงการ/กิจกรรม ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555
10 มิ.ย. 2556 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคพิเศษ NU-มน-05-096 (งปม.2556)
10 มิ.ย. 2556 โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-109 (งปม.2556)
10 มิ.ย. 2556 โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ NU-มน-05-108 (งปม.2556)
10 มิ.ย. 2556 โครงการศึกษาด้านอาชีพและวัฒนธรรม NU-มน-05-094 (งปม.2556)
20 พ.ค. 2556 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
14 พ.ค. 2556 แผนผังโครงสร้างภาควิชาภาษาอังกฤษ
9 พ.ค. 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
30 เม.ย. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคปกติ NU-มน.-05-095 (งปม.2556)
30 เม.ย. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน.-05-114 (งปม.2556)
29 เม.ย. 2556 สรุปข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
18 เม.ย. 2556 โครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-092 (งปม.2556)
18 เม.ย. 2556 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 2 NU-มน-05-107 (งปม.2556)
8 เม.ย. 2556 แผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
27 มี.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการ KM ค่ายภาษาอังกฤษ NU-มน-05-093 (งปม.2556)
27 มี.ค. 2556 สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 1 NU-มน-05-106 (งปม.2556)
15 มี.ค. 2556 สรุปผลการประเมินฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555
14 มี.ค. 2556 "ลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่พึงประสงค์" ประจำปีการศึกษา 2555
11 ก.พ. 2556 โครงการ KM ค่ายภาษาอังกฤษ NU-มน-05-093 (งปม. 2556)
11 ก.พ. 2556 คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2555
11 ก.พ. 2556 โครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน-05-114 (งปม. 2556)
11 ก.พ. 2556 โครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 NU-มน-05-104 (งปม. 2556)
11 ก.พ. 2556 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคปกติ NU-มน-05-095 (งปม.2556)
11 ก.พ. 2556 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้่งที่ 1 NU-มน-05-106 (งปม.2556)
21 ม.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั่งที่ 2/2555
24 ต.ค. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันการนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (02-041)
24 ต.ค. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (02-048)
24 ต.ค. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการจัดบอร์ดภาษาอังกฤษ (02-049)
24 ต.ค. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการสอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (02-171)
24 ต.ค. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ (02-213)
24 ต.ค. 2555 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
24 ต.ค. 2555 สถานที่ฝึกงานนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
16 ต.ค. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2555
18 ก.ย. 2555 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่นิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 (02-203)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการศึกษาดูงานและตามรอยวัฒนธรรมไทยของนิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษ (02-208)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 1 (02-032)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการตีพิมพ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 2 (02-033)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรภาควิชาภาษาตะวันตก (02-037)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการ KM ค่ายภาษาอังกฤษ (02-038) และโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (02-046)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (02-042)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 (02-043)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 (02-044)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL , IELTS และ TOEIC (02-050)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ (02-051)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคปกติ (02-052)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคพิเศษ (02-053)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการจัดทำ website ประชาสัมพันธ์ภาควิชาภาษาตะวันตก (02-163)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการสัปดาห์วันชาติสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส (02-193)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทยฐานะทางวิชาการ (02-201)
17 ก.ย. 2555 สรุปผลดำเนินโครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์เพื่อKM กับสถาบันภายนอกและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา (02-202)
5 ก.ย. 2555 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชนะการแข่งขัน English Public Speaking ระดับอุดมศึกษา
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร