หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

มีรายวิชาให้นิสิตเลือกอย่างหลากหลายจากหลายกลุ่มวิชา เช่น กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ และกลุ่มวิชาวรรณคดี

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • การแปลเบื้องต้น
  • ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว
  • วรรณกรรมภาษาอังกฤษนานาชาติ

การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ครู/อาจารย์ภาษาอังกฤษ
  • ล่าม/นักแปล
  • มัคคุเทศก์
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • พนักงานโรงแรม/รีสอร์ท/สปา
  • พนักงานด้านการจัดประชุม/สัมนา

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (English)


หลักสูตร

ดาวน์โหลด