ภารกิจหลัก


เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารในด้านการจัดทำหนังสือ ติดต่อราชการการรับหนังสือและการส่งหนังสือ การเก็บหนังสือ การจัดประชุม งานบริหารงานบุคคลการใช้อาคารสถานที่ การใช้ยานพาหนะ และงานสนับสนุนด้านการผลิตเอกสาร โดยงานธุรการได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 7 หน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจ

โครงสร้างการบริหารวันที่เผยแพร่ข้อมูล: 5 กุมภาพันธ์ 2567