ภารกิจหลัก


เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา สวัสดิการนิสิต และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นิสิต ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน พัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ เก่งวิชาการ เด่นคุณธรรม นำทักษะชีวิต และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลและดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานกิจการนิสิตฯ ได้แบ่งหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักของงานออกเป็น 4 หน่วยงานย่อย

โครงสร้างการบริหารวันที่ปรับปรุง : 1 กุมภาพันธ์ 2564