ภารกิจหลัก


งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การวิจัยและบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมีหน้าที่ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบาย พันธกิจ และแผนพัฒนาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

โครงสร้างการบริหารวันที่ปรับปรุง : 1 กุมภาพันธ์ 2564