ภารกิจหลัก


งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับภารกิจด้านการให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามแผน นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผนได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ 1) หน่วยแผนงานและงบประมาณ และ 2) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพเป็นผู้บังคับบัญชา และมีหัวหน้างานช่วยกำกับดูแลงาน

โครงสร้างการบริหารวันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2565