ภารกิจหลัก


เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารในด้านการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน การบริหารงานการเงินและพัสดุ ให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ งานตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน งานบัญชีหน่วยงานย่อย งานพัสดุ การกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศฯ ของทางราชการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และการจัดการศึกษา โดยงานการเงินและพัสดุ ได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 2 หน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจ

โครงสร้างการบริหารวันที่ปรับปรุง : 3 กันยายน 2562