ภารกิจหลัก


เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างการบริหารวันที่ปรับปรุง : 8 มิถุนายน 2565