ภารกิจหลัก


สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนให้งานของคณะเเนนไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต งานด้านบริหารวิชาการ งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสำนักงานมีหน้าที่ในการประสานงาน ดำเนินการ และติดตามประเมิลผล เพื่อให้งานของคณะ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและนโยบายที่ผู้บริหารกำหนดไว้ นอกจากนั้นยังมีหน้าที นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการ กำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะ และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานจึงได้จัดแบ่งภาระหน้าที่ตามลักกษณะงานออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย

  1. งานธุรการ
  2. งานการเงินและพัสดุ
  3. งานนโยบายและแผน
  4. งานบริการการศึกษา
  5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  6. งานวิจัยและบริการวิชาการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์วันที่ปรับปรุง : 20 กันยายน 2562

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์วันที่ปรับปรุง : 20 กันยายน 2562