ระดับปริญญาตรี


เป็นระบบที่เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ

ระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 3 แบบ คือ


  1. แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนปีละ 2 ภาคเรียน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ในเวลาราชการ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์
  2. แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการเรียนการสอนปีละ 3 ภาคเรียน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์
  3. แบบ 3 ภาคการศึกษา (ครู-อาจารย์ประจำการ) จัดการเรียนการสอนปีละ 3 ภาคเรียน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จะประกาศรับเป็นครั้งๆไป)

ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ


  1. แบบ 2 ภาคการศึกษา และเน้นการวิจัย จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต(ภาษาไทยและภาษาศาสตร์) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
  2. แบบ 2 ภาคการศึกษา และเน้นการทำวิจัยและศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (ภาษาไทย คติชนวิทยา และภาษาศาสตร์) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)