ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคเรียน

2556 2561 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา
Master of Arts Program in Folklore
ศศ.ม. (คติชนวิทยา)
M. A. (Folklore)
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์
Master of Arts Program in Linguistics
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
M. A. (Linguistics)
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)
-
หลักสูตรดุริยาคศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Music
ดศ.ม.
M.M.
- -

ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคเรียน (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

2556 2561 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)
-

ระดับปริญญาโท แบบเอกภาค

2556 2561 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in English
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)
-