ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคเรียน

2556 2561 2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คติชนวิทยา
Doctor of Philosophy Program in Folklore
ปร.ด. (คติชนวิทยา)
Ph.D. (Folklore)
-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Linguistics
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
Ph.D. (Linguistics)
-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย
Doctor of Philosophy Program in Thai
ปร.ด. (ภาษาไทย)
Ph.D. (Thai)
-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศิลป์
Doctor of Philosophy Program in Music
ปร.ด. (ดุริยางคศิลป)
Ph.D. (Music)
- -