1.แปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

จำนวนหน้า

อัตราค่าบริการ

ประเภทเนื้อหาทั่วไปหรือเอกสารราชการ 1 หน้า 800 บาท
ประเภทเนื้อหาเฉพาะทาง 1 หน้า 1,200 บาท

2.แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

จำนวนหน้า

อัตราค่าบริการ

ประเภทเนื้อหาทั่วไปหรือเอกสารราชการ 1 หน้า 1,000 บาท
ประเภทเนื้อหาเฉพาะทาง 1 หน้า 1,500 บาท