ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคเรียน

2556 2561 2562 2566
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย
Bachelor of Music Program in Thai Music
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
B.M. (Thai Music)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล
Bachelor of Music Program in Western Music
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
B.M. (Western Music)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย
Bachelor of Arts Program in Thai Performing Arts
ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
B.A. (Thai Performing Arts)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น
Bachelor of Arts Program in Japanese
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส
Bachelor of Arts Program in French
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
B.A. (French)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พม่าศึกษา
Bachelor of Arts Program in Myanmar Studies
ศศ.บ. (พม่าศึกษา)
B.A. (Myanmar Studies)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี
Bachelor of Arts Program in Korean
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
B.A. (Korean)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)