ภาควิชาศิลปะการแสดง


มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ขั้นสูง ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติ