ผศ.ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ปัจุบัน
รศ. ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 -
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รศ. ดร.วัฒนา พัดเกตุ
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 -
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รศ. ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558
รศ. ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
26 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2558
ศ. (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี
รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554
รศ. พูนพงษ์ งามเกษม
20 มกราคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
รศ. พูนพงษ์ งามเกษม
20 มกราคม พ.ศ. 2547 - 19 มกราคม พ.ศ. 2551
รศ. ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 19 มกราคม พ.ศ. 2547