ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรม
ประเภทวิจิตรศิลป์ สำนักศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสภา
รศ.แพทย์หญิงสุพินดา คูณมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Assistant Professor Edoardo SIANI
Researcher, University of Venice
คุณประจญ กลมกลึง
ข้าราชการบำนาญ สำนักงานศาลปกครอง
คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา
Senior Vice President, ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร
Social Media, Digital Content & Creative Management สายงานการตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
คุณวรภาดา ชำนาญเชื้อ
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
โรงแรงแมนดาริน โอเรียนเต็ล
คุณพิสมัย เพ็ชรรัตน์
ผู้อำนวยการผู้บริหารกลุ่มบริหารคุณภาพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
คุณโกศล สนิทวงษ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทสัน โพลิทรี (ไทยแลนด์) จำกัด