ผศ.ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
ผศ.ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
หัวหน้าภาควิชาอังกฤษ
ดร.จุฑามาศ บุญชู
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา
ปรัชญาและศาสนา
ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด
หัวหน้าภาควิชาดนตรี
ผศ.ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ