ผศ.ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
ดร.อุบลวรรณ โตอวยพร
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด
หัวหน้าภาควิชาดนตรี
อาจารย์สุนันทา เทศสุข
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์ธนัชพร ปริกัมศีล
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
อาจารย์สุวพรรณ ครุฑเมือง
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.คณิตา หอมทรัพย์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
ดร.พิริยาภรณ์ เลขธรากร
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี
ผศ.ดร.วราภรณ์ เชิดชู
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี