ศิษย์เก่า

คุณปริยวิทย์ สุวรรณมาศ
CEO
Madison Bed & Breakfast

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณสิทธิธาน เชื้ออิว
เจ้าของร้าน
ร้านจีบหนวด

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว