คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ประชุมหารือความเป็นไปได้การจัดวิชาโทสังกัดคณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 4 ธันวาคม 2561    
เปิดอ่าน : 109  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และหัวหน้างานบริการการศึกษาเข้าร่วมประชุมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ  คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และผู้บริหารภาควิชาจำนวน 4 หลักสูตร เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดกลุ่มวิชาโทให้กับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์จำนวน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมหารือได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มรายวิชา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน การเรียนข้ามศาสตร์เป็นแนวทางหนึ่งของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เน้นการบูรณาการศาสตร์อันเป็นลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (907)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (142)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (112)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (105)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การแข่งขัน 2 Minute English Monologue (58)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (36)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (13)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากว... (10)
  [ราคาขายกลาง] ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th