คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะ Kulliyyah of Languages and Management มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 22 พฤศจิกายน 2561    
เปิดอ่าน : 140  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และผู้บริหารภาควิชาภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะKulliyyah of Languages and Management มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย  ที่เดินทางมาร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการสัมมนาและนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี-โท นานาชาติ จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Prof. Nuraihan Mat Daud คณบดี Kulliyyah of Languages and Management เป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อ เรื่อง ความสำคัญของCEFR ต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาหลักสูตรระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย ที่ให้ความสำคัญกับ CEFR(เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผลในการจัดการสอนทุกหลักสูตร)  นอกจากนั้น  ภาควิชาภาษาอังกฤษได้พาคณะผู้บริหารและนิสิตไปทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ การผลิตกล้วยตากโดยอาศัยระบบอบแห้งแบบเรือนกระจก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และ เยี่ยมชมศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ “คลินิกอาศรมเสลา” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (907)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (142)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (112)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (105)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การแข่งขัน 2 Minute English Monologue (58)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (36)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (13)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากว... (10)
  [ราคาขายกลาง] ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th