คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การประชุมวิชาการ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 9 ตุลาคม 2561    
เปิดอ่าน : 319  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2561 ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา แก่ครู อาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา เป็นที่พึ่งทางปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา  สังขพันธานนท์ กวีซีไรท์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 นามปากกา “ไพฑูรย์  ธัญญา”  บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิดเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย”  และ   รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์  กรรมการวิชาการราชบัณฑิตยสถาน, ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2555  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาบาลีสันสกฤตต่อการศึกษาภาษา วรรณคดี และคติชนไทย” และ ในช่วงท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง   ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ร่วมเสวนาทางวิชาการ อภิปรายในหัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่” จากนั้น ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มอบของที่ระลึกและแสดงมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง เนื่องในโอกาสที่อาจารย์เกษียณอายุราชการ  ซึ่งอาจารย์ไม่เพียงแต่ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย  


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (907)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (142)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (112)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (105)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การแข่งขัน 2 Minute English Monologue (58)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (36)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (13)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากว... (10)
  [ราคาขายกลาง] ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th