คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 6 สิงหาคม 2561    
เปิดอ่าน : 244  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งแนวทางในการบริหารงานภาคเรียนที่ผ่านมา ให้บุคลากรภายในคณะได้รับทราบข้อมูล เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติในการร่วมพัฒนาคณะต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาปาฐกถาพิเศษ ให้ความรู้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การปรับตัวของอาจารย์สายมนุษยศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” และในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนานโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ พร้อมทั้ง มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านการขอทุนวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปี 2560 ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง ดร.พรหมพิสิษฐ์ พันธ์จันทร์ และ ดร.วศินรัฐ นวลศิริ ณ ห้องประชุม Slope HU 1103 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (907)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (142)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (112)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (105)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การแข่งขัน 2 Minute English Monologue (58)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (36)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (13)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากว... (10)
  [ราคาขายกลาง] ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th