คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เขียนข่าว : prapudsorn  punson
วันที่เขียน : 20 กุมภาพันธ์ 2556    
เปิดอ่าน : 509  ครั้ง  
 Favorites  Print

     ม.นเรศวร แจ้งประกาศ เรื่อง การกำหนดวิธีการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยใช้บังคับ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 55 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยฯ ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.research.nu.ac.th/biosafety/index.php
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอต้อนรับคุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ (123)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น (100)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจาร... (95)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุนวิจัย (81)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิมล ใจยศ (65)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาษาเกาหลี: กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม” (52)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ (39)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร (25)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุ... (24)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานปร... (22)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th