คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 946  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 (1442)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาแล... (387)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหทัยรัตน์ เสือสมิง (167)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (152)
  [ราคาขายกลาง] ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ (134)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาก... (100)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 (59)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการอภิปรายให้ความรู้เส้นทางสู่การทำตำแหน่งทางวิชาการ (59)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอความร่วมมือการประเมินสมรรถนะและธรรมาธิบาลของผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ (51)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 (51)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th