คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 963  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (771)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระ... (483)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ชาวต่างประเทศ (95)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมคณาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (65)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์สังสรรค์ปีใหม่ 2561 “ปีจอเริงร่า” (61)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการถ่ายทอดความรู้อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ (54)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (53)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะและภาควิชา (33)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง (32)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] กองบริหารการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager:RM) ประ... (30)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th