คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2556    
เปิดอ่าน : 950  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 8 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ จัดโดยหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย จากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต

ด้านนาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (899)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (415)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (235)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การบรรยายพิเศษเรื่อง "ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึ... (206)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (162)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี 1 อัตรา (115)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมประจำภาคเรียนร่วมกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ (113)
  [ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโคร... (71)
  [ราคาขายกลาง] ตารางวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรและราคากลางฯ จ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ (70)
  [ราคาขายกลาง] ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ(ปรับปรุงห้องสำนักงาน) (69)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th