คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 1)

ผู้เขียนข่าว : เรือนขวัญ  อนันตวงศ์
วันที่เขียน : 26 พฤศจิกายน 2555    
เปิดอ่าน : 762  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คุณวรรณภา แตงตุ้ม หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คุณเรือนขวัญ  อนันตวงศ์ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา และคุณวรรณพัชร  ไชยศักดิ์นเรศ หน่วยบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา (รุ่นที่ 1) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชผลินไชย และรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อยระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกของ สกอ. กพร. และสมศ. ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (907)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (142)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (112)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (105)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การแข่งขัน 2 Minute English Monologue (58)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (36)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (13)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากว... (10)
  [ข่าวการศึกษา] ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (7)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th