คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกประกันคุณภาพ (ภาควิชาภาษาตะวันตก) ประจำปีงบประมาณ 2555

ผู้เขียนข่าว : เรือนขวัญ  อนันตวงศ์
วันที่เขียน : 15 ตุลาคม 2555    
เปิดอ่าน : 793  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานโยบายและแผน ได้จัดประชุมคลินิกประกันคุณภาพ ของภาควิชาภาษาตะวันตก โดยมี ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผูู้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพ พร้อมทั้งได้อธิบายเกณฑ์ประกันคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรในภาควิชา  ณ ห้องประชุม HU 1201 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวนิสิต/ทำนุฯ]  เรื่องน่ารู้ของทะเบียนบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะย้ายอ... (913)
  [ข่าวการศึกษา] แนวทางการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 (147)
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (117)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญ ครู อาจารย์ ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้... (114)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิท... (42)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 (32)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัด... (20)
  [ข่าวการศึกษา] ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (15)
  [ข่าวการศึกษา] ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (12)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th