คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมให้ความรู้คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 19 เมษายน 2562    
เปิดอ่าน : 133  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรจากงานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวการจัดกิจกรรม และให้ความรู้ เรื่อง วงจรคุณภาพ (pdca) การเขียนโครงการ การวางแผน การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2562 เพื่อให้นิสิตสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุม HU 5115 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายพีรศิลป์ รัศมีจันทร์ อดีตประธานสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ศิษย์เก่า) มาให้ความรู้และสาธิตการจับลายผ้า การจัดดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ในงานพิธีสำคัญต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์ อีกด้วย


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (417)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ กรุงเทพฯและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (89)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (59)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมต้อนรับหัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสลามแ... (53)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจ... (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิ... (38)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (30)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์บรรยายให้ความรู้นิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.วราภรณ์ เชิดชู ได้เข้ารับ “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ ประเภทนิ... (24)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.วราภรณ์ เชิดชู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุร... (23)สารบัญเว็บไซต์