คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 29 มีนาคม 2562    
เปิดอ่าน : 158  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 28 มีนาคม 2562 งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ซิมป์สัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์รัชดาพร สุคโต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ ที่นิสิตต้องการทราบ อาทิ เรื่องการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และทุนการศึกษา เป็นต้น ณ ห้อง QS3301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (417)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ กรุงเทพฯและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (89)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (59)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมต้อนรับหัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสลามแ... (53)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจ... (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่าได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิ... (38)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก (30)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์บรรยายให้ความรู้นิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ (25)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.วราภรณ์ เชิดชู ได้เข้ารับ “รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ ประเภทนิ... (24)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ดร.วราภรณ์ เชิดชู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาดุร... (23)สารบัญเว็บไซต์