คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 29 มีนาคม 2562    
เปิดอ่าน : 109  ครั้ง  
 Favorites  Print

     

วันที่ 28 มีนาคม 2562 งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ซิมป์สัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์รัชดาพร สุคโต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ ที่นิสิตต้องการทราบ อาทิ เรื่องการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และทุนการศึกษา เป็นต้น ณ ห้อง QS3301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (269)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (73)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์: ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (63)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับทุนจาก Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย (51)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (44)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการติวพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที... (40)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ภาควิชาภาษาอังกฤษส่งนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมการนำเสนอผลงานว... (30)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนะนำอาจารย์ใหม่ (26)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ KM “จากหิ้งสู่ห้าง งานวิจัยสู่นวัตกรรม” (21)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร “การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล” (16)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th