คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อประสานพลังของมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือแบบสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 2 ตุลาคม 2562    
เปิดอ่าน : 36  ครั้ง  
 Favorites  Print

     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการการประชุมหารือเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร  ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมาหวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงแนวทางการประสานพลังของมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือแบบสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงผลงานของนิสิตและบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางด้านวิชาการและการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย การขับร้องเพลงประสานเสียง และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในชื่อชุดการแสดง “รำสดุดีมหาวิทยาลัยนเรศวร” ซึ่งทั้ง 3 ชุดการแสดงนี้ได้บรรจุเพลงและประดิษฐ์ท่ารำ โดยนำบทประพันธ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาตร์ ที่ได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อมุ่งเฉลิมฉลองในวาระครบ 30 ปี แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุด
  [ข่าวประกันฯ] ดาวน์โหลดผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (487)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (162)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจ... (104)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์บรรยายให้ความรู้นิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ (74)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] กิจกรรม“ฉายภาพยนตร์ฝรั่งเศสเพื่อเป็นการรำลึกถึงMichel Legrand ผู้เป็นอัจฉริยะนักแต่... (63)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] Music Cluster Fierce (49)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Lee Kum-Young, Ph.D. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้... (9)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมบรรยายวิชาการและเยี่ยมนิสิตแลกเปลี่ยน ณ ป... (4)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน... (2)
  [ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 1 (1)สารบัญเว็บไซต์