คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกันฯ

ขอแจ้งกำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
ขอแจ้งกำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 ... (743)
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ" (EdPEx: Education Criteria for Performance Eccellence) ครั้งที่ 8
กองประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ" (EdPEx: Education Criteria for Performance Eccellence) ครั้งที่ 8 ... (656)
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 (2/2555)
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 (2/2555) ... (691)
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ... (589)
ประชาสัมพันธ์การนำความรู้ที่ได้จากการจัดทำโครงการ KM เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
ประชาสัมพันธ์การนำความรู้ที่ได้จากการจัดทำโครงการ KM เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของภาควิชาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ... (717)
รายงานการดำเนินงานประเมินตนเอง (SAR) "เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประเมินตนเอง" ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการดำเนินงานประเมินตนเอง (SAR) "รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ" ประจำปีการศึกษา 2554 ... (837)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2554
การประเมินตนเอง ระดับภาควิชา ปี 54 ... (754)
ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียดกำหนดการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา ปี 2554 ... (622)
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขอเชิญภาควิชา/หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ... (598)
รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 "รายงานข้อมูล สกอ., สมศ. ระดับคณะ"
รายงานการประชุมการดำเนินงานด้านประกันฯ ครั้งที่ 2 "รายงานข้อมูล สกอ., สมศ. ระดับคณะ" ... (545)
รายงานผลการดำเนินโครงการติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3 "รายงานข้อมูล สกอ. รอบ 9 เดือน" ระดับภาควิชา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน ระดับภาควิชา ... (547)
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องประชุมโครงการติดตามดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3 "รายงานข้อมูล สกอ. รอบ 9 เดือน" ระดับภาควิชา
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม ... (862)
โครงการติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 "รายงานข้อมูล สกอ. รอบ 6 เดือน" ระดับภาควิชา
โครงการติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ สกอ. รอบ 6 เดือน "ระดับภาควิชา" ... (552)
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3 "KM การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ." ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3 ... (1124)
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3 "รายงานข้อมูล สกอ. รอบ 9 เดือน" ระดับภาควิชา
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการ ... (563)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฝึกอบรมโปรแกรมฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555
ฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555 ... (683)
การติดตามผลการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2554
ติดตามผลการประเมินตนเองระดับภาควิชา รอบ 9 เดือน ... (727)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 |สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th