คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ... (15)
งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัดกิจกรรม “เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านอาหาร เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน”
งานวิจัยและบริการวิชาการ และภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา จัดกิจกรรม “เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านอาหาร เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน” ... (20)
ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ... (12)
โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562
โครงการนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562 ... (32)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... (42)
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ... (11)
ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ... (5)
รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา ... (140)
ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร (E62020025049) ... (18)
ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์
ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ... (15)
ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์
ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ... (23)
ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ... (21)
การแข่งขัน 2 Minute English Monologue
การแข่งขัน 2 Minute English Monologue ... (66)
โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย”
โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย” ... (13)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “คณะคู่ความร่วมมือ” ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 11 หน่วยงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “คณะคู่ความร่วมมือ” ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 11 หน่วยงาน ... (59)
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพฯ และ จ.พระนครศรีอยุธยา
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพฯ และ จ.พระนครศรีอยุธยา ... (29)
กิจกรรมแนะนำวิชาโท สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
กิจกรรมแนะนำวิชาโท สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ... (27)
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกร่วมแสดงดนตรีในงานเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกร่วมแสดงดนตรีในงานเทศกาลโคมไฟง่วนเซียว ... (11)
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 17
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ... (7)
โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาฮินดี
โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนารายวิชาภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาฮินดี ... (11)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th