คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร (E62020025049) ... (78)
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน ของคณะมนุษยศาสตร์
 - ... (275)
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถ จำนวน 1 งาน ของคณะมนุษยศาสตร์
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถ จำนวน 1 งาน ของคณะมนุษยศาสตร์ ... (276)
 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ... (275)
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ จำนวน 1 งาน คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ... (281)
 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
 ซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง ... (271)
 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ... (272)
 ประกาศการราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์ แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง
 ประกาศจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์ แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง ... (271)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 40 เครื่อง
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 40 เครื่อง ... (275)
 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 14 เครื่อง
 ซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 14 เครื่อง ... (275)
 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
 ซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว ... (273)
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ... (274)
 ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ(ปรับปรุงห้องสำนักงาน)
 ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ(ปรับปรุงห้องสำนักงาน) ... (475)
 ตารางวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรและราคากลางฯ จ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ
 ตารางวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรและราคากลางฯ จ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ ... (559)
 ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ
 ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ (2) ... (706)

จำนวนหน้า

1 |สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th