คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ 2558
การประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ 2558 ... (323)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ... (380)
ศึกษาดูงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ศึกษาดูงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ... (263)
โครงการอบรมดนตรีไทยแก่ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
โครงการอบรมดนตรีไทยแก่ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 ... (259)
คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์คณะฯ ฉบับ พ.ศ.2560-2564
คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนกลยุทธ์คณะฯ ฉบับ พ.ศ.2560-2564 ... (332)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IMUS Institute ประเทศฟิลิปปินส์
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก IMUS Institute ประเทศฟิลิปปินส์ ... (510)
การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย)
การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี (สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตกและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย) ... (459)
โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ... (827)
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ... (411)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... (324)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (419)
โครงการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการแต่งเพลงสมัยนิยม และกฎหมายลิขสิทธิ์”
โครงการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการแต่งเพลงสมัยนิยม และกฎหมายลิขสิทธิ์” ... (535)
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ... (369)
การเรียนการสอนภาษาจีนในไทย
การเรียนการสอนภาษาจีนในไทย ... (529)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ... (479)
โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลดหนี้ มีออม”
โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลดหนี้ มีออม” ... (482)
ละครภาษาจีน"โต้วเอ๋อหยวน"
ละครภาษาจีน"โต้วเอ๋อหยวน" ... (567)
ภาษาอังกฤษในโลกไร้พรมแดน
ภาษาอังกฤษในโลกไร้พรมแดน ... (608)
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 “การจัดการความรู้ (KM)”
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 “การจัดการความรู้ (KM)” ... (326)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบเงินรางวัลสำหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบเงินรางวัลสำหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงร่างวิทยานิพนธ์ ... (806)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th