คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ... (257)
โครงการแนะนำวิชาโท
โครงการแนะนำวิชาโท ... (537)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Junichiro Sakai
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof.Junichiro Sakai ... (388)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น ... (382)
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุนวิจัย
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม การเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุนวิจัย ... (345)
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ... (430)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ... (268)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Project Steering Committee-PSC ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Project Steering Committee-PSC ณ Yangon University of Foreign Languages (YUFL) ... (313)
บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาษาเกาหลี: กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม”
บรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาษาเกาหลี: กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม” ... (250)
อบรมวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
อบรมวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ... (246)
โครงการบรรยายพิเศษและกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี
โครงการบรรยายพิเศษและกิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี ... (246)
โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี
โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาดนตรี ... (184)
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ... (554)
การประชุมประจำภาคเรียนคณาจารย์ชาวต่างประเทศ
การประชุมประจำภาคเรียนคณาจารย์ชาวต่างประเทศ ... (260)
คณะผู้บริหารเดินทางไปมอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ
คณะผู้บริหารเดินทางไปมอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ... (272)
โครงการ “อำลาช่อแก้ว”
โครงการ “อำลาช่อแก้ว” ... (228)
ขอแสดงความยินดีกับคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคติชนวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคติชนวิทยา ... (432)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ... (268)
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน”
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน” ... (223)
โครงการ “สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์”
โครงการ “สร้างงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์” ... (229)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th