คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 ... (974)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนำ Mr. Jean Charconnet ผู้แทนจาก AUF เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนำ Mr. Jean Charconnet ผู้แทนจาก AUF เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ... (1092)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Language (YUFL)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปเข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย ณ Yangon University of Foreign Language (YUFL) ... (1091)
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 14
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 14 ... (928)
โครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 14
โครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 14 ... (1513)
โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า
โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า ... (931)
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครูอาจารย์ประจำการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการครูอาจารย์ประจำการ ... (863)
โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการสหกิจดีเด่นในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น ที่ห้อง HU ๑๓๐๗ ... (983)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมมอบเงินร่วมสบทบทุนการสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมมอบเงินร่วมสบทบทุนการสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ... (1082)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน University of Baguio สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน University of Baguio สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ... (1230)
โครงการนิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น
โครงการนิสิตเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น ... (1205)
วิทยาลัยนานาชาติอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์พม่าศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานศูนย์พม่าศึกษา ... (1884)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยและผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยและผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ... (1020)
โครงการอบรมล่ามภาษาไทย – เมียนมาร์ ระดับธุรกิจ
โครงการอบรมล่ามภาษาไทย – เมียนมาร์ ระดับธุรกิจ ... (1475)
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 22
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 22 ... (1110)
ฯพณฯวิวัฒน์ กุลธรเธียร บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านบริหารงาน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา
ฯพณฯวิวัฒน์ กุลธรเธียร บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านบริหารงาน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา ... (962)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมงาน"เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร"
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมงาน"เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร" ... (858)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เดินทางเข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เดินทางเข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... (1060)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม ... (1346)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเ้วียดนาม
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเ้วียดนาม ... (1357)

จำนวนหน้า

« First » « previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th