คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ... (71)
การประชุมให้ความรู้คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมให้ความรู้คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ... (44)
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1 ... (83)
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... (100)
การแข่งขัน 2 Minute English Monologue
การแข่งขัน 2 Minute English Monologue ... (141)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “คณะคู่ความร่วมมือ” ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 11 หน่วยงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “คณะคู่ความร่วมมือ” ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 11 หน่วยงาน ... (117)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะ
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะ ... (127)
คณบดีร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากมหาวิทยาลัย Honam ประเทศเกาหลีใต้
คณบดีร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากมหาวิทยาลัย Honam ประเทศเกาหลีใต้ ... (97)
ประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561
ประชุมอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 ... (170)
โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ (HU–NU OPENHOUSE )
โครงการเปิดบ้านมนุษยศาสตร์ (HU–NU OPENHOUSE ) ... (190)
ประชุมหารือความเป็นไปได้การจัดวิชาโทสังกัดคณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
ประชุมหารือความเป็นไปได้การจัดวิชาโทสังกัดคณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ... (151)
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ... (137)
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ... (144)
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะ Kulliyyah of Languages and Management มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะ Kulliyyah of Languages and Management มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย ... (201)
โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศ ... (144)
การบรรยายพิเศษด้านภาษาศาสตร์เกาหลี (Korean Linguistics) โดยคณาจารย์จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี
การบรรยายพิเศษด้านภาษาศาสตร์เกาหลี (Korean Linguistics) โดยคณาจารย์จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี ... (302)
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai Context”
โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai Context” ... (366)
การประชุมวิชาการ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
การประชุมวิชาการ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่” ... (376)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกคณะให้แก่ Miss Jihyun Lee
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกคณะให้แก่ Miss Jihyun Lee ... (335)
คณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการและขยายเวลาราชการปฎิบัติงานต่อ ณ คณะมนุษยศาสตร์
คณะผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการและขยายเวลาราชการปฎิบัติงานต่อ ณ คณะมนุษยศาสตร์ร์ ... (472)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th