คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย “นบบูชาครูภาษาไทย”
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย “นบบูชาครูภาษาไทย” ... (5)
โครงการเสวนาอ่านตะวันออก ( Read The EAST)
โครงการเสวนาอ่านตะวันออก ( Read The EAST) ... (8)
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการวัฒนธรรมจีน ... (9)
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 29 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 29 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ... (9)
เวทีผู้บริหารพบประชาคมคณะมนุษยศาสตร์
เวทีผู้บริหารพบประชาคมคณะมนุษยศาสตร์ ... (33)
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Chinese & ASEAN Arts, Chengdu University
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Chinese & ASEAN Arts, Chengdu University ... (8)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้แทนฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้แทนฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ... (27)
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ ... (36)
สาขาวิชาวิชาคติชนวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการวิจัย “กระบวนทัศน์การศึกษาคติชนวิทยาในศตวรรษที่ 21”
สาขาวิชาวิชาคติชนวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและการวิจัย “กระบวนทัศน์การศึกษาคติชนวิทยาในศตวรรษที่ 21” ... (20)
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME จังหวัดพิษณุโลก ... (42)
การแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ไทย โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
การแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ไทย โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ... (9)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Aichi University
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Aichi University ... (54)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ... (63)
คณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (38)
ภาควิชาศิลปะการแสดงร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาศิลปะการแสดงร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (22)
รองศาสตราจรย์ ดร.นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองศาสตราจรย์ ดร.นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (26)
ภาควิชาภาษาตะวันออกร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันออกร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (30)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ... (49)
โครงการ KM การประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนของภาควิชาภาษาไทย
โครงการ KM การประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนของภาควิชาภาษาไทย ... (28)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี ... (121)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th