ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


 สุรีพรย์    23 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 461


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 271 (3/2563) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

2. ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

3. อาจารย์พิมพ์นภัส จินดาวงศ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทย