คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สมศ.กพร.กพอ

ตารางแสดงการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ สกอ.,กพร.,สมศ. และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

Links

  1. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/pembroke.jpg
  2. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/horsted.jpg
  3. http://www.kent.ac.uk/newimages/arts/medway/medway-building2-medium.jpgสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th