คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพกายใน รวมถึงให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงกำหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาเพี่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้

 1. พัฒนาหน่วยประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ สามรถเป็นหลักในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพแก่หน่วยงานต่างๆภายในคณะมนุษยศาสตร์
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บฐานข้อมูลไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 4. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้ต่างๆอันจะส่งผลให้การจัดทำประกันคุณภาพของหน่วยงานต่างๆภายในคณะมีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 5. สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆภายในคณะ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเองและตรวจสอบ (SAR/CAR) อย่างต่อเนื่องทุกรอบปีการศึกษา
 6. ส่งเสริมให้มีการใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ ตลอดจนงานตามพันธกิจหลักต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) และควบคุมคุณภาพ(Quality Control) ให้บุคลากรทุกระดับทุกระดับตระหนักถึงตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพและมีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
 8. จัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนิสิต และสนับสนุนให้ใช้หลักการประกันคุณภาพ (PDCA) ในการปฏิบัติงานทุกโครงการ
 9. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามพันธกิจให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยการให้รางวัลแก่หน่วยงานและ/หรือโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

Links

 1. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/pembroke.jpg
 2. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/horsted.jpg
 3. http://www.kent.ac.uk/newimages/arts/medway/medway-building2-medium.jpgสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th