คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประกันคุณภาพ

คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

เลขที่ รูปแบบ เรื่อง ว/ด/ป ที่ออกคำสั่ง
010/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก 11 มกราคม 2555
013/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 27 มกราคม 2552
024/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2554
035/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา (เพิ่มเติม) 22 มีนาคม 2554
036/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 23 มิถุนายน 2552
040/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา 25 มีนาคม 2552
041/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 26 มีนาคม 2552
079/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 25 พฤษภาคม 2555
090/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2552 13 กรกฏาคม 2552
101/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เพิ่มเติม) 1 สิงหาคม 2555
105/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 11 สิงหาคม 2554
119/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ประจำปีการศึกษา 2551 14 กรกฏาคม 2551
120/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 14 กรกฏาคม 2551
132/2554 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx)และระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)คณะมนุษยศาสตร์ 15 พฤศจิกายน 2554
139/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 25 กันยายน 2555
158/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา2552 19 พฤศจิกายน 2552
162/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2552 4 ธันวาคม 2552
164/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2551 1 ตุลาคม 2551
166/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบันภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 1 ตุลาคม 2551
189/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายบัณฑิต 24 พฤศจิกายน 2551

Links

  1. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/pembroke.jpg
  2. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/horsted.jpg
  3. http://www.kent.ac.uk/newimages/arts/medway/medway-building2-medium.jpgสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th