คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประกันคุณภาพ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ระบบประกันคุณภาพสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

มุ่งมั่นงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นองค์กรคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของประเทศในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

เป้าประสงค์
  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริมให้ระบบประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจ

หน้าที่/โครงสร้าง

Links

  1. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/pembroke.jpg
  2. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/horsted.jpg
  3. http://www.kent.ac.uk/newimages/arts/medway/medway-building2-medium.jpgสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th