คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าหลัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 หน่วยกิจการนิสิต
  ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตภายนอก  [โหลด 11 ครั้ง]
  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง  [โหลด 40 ครั้ง]
  ใบสมัครทำงานพิเศษ  [โหลด 40 ครั้ง]
  ระเบียนประวัตินิสิต  [โหลด 20 ครั้ง]
  บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน  [โหลด 36 ครั้ง]
  บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์  [โหลด 222 ครั้ง]
  คำร้องทั่วไป NU 18  [โหลด 0 ครั้ง]
 หน่วยสารบรรณ
  รูปแบบซองจดหมายราชการ  [โหลด 831 ครั้ง]
  บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก  [โหลด 150 ครั้ง]
  บันทึกข้อความ  [โหลด 225 ครั้ง]
  แบบกรอกภาระงาน (Position Description) บุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  [โหลด 48 ครั้ง]
 หน่วยการเจ้าหน้าที่
  แบบใบลาไปต่างประเทศ  [โหลด 79 ครั้ง]
  แบบฟอร์มรายงานการไปศึกษาค้นคว้า ในช่วงปิดภาคเรียน  [โหลด 36 ครั้ง]
  แบบใบยกเลิกวันลา  [โหลด 33 ครั้ง]
  แบบใบลาไปต่างประเทศ  [โหลด 44 ครั้ง]
  ขอเบิกเงินสวัสดิการ  [โหลด 16 ครั้ง]
  ใบลาพักผ่อน  [โหลด 92 ครั้ง]
  ใบลาอุปสมบท  [โหลด 12 ครั้ง]
  ฟอร์มขอสำเนา ก.ม.1  [โหลด 14 ครั้ง]
  ฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)  [โหลด 27 ครั้ง]
  ขอลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [โหลด 254 ครั้ง]
  แบบฟอร์มแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแผนการลาศึกษาต่อของภาควิชา  [โหลด 0 ครั้ง]
  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59  [โหลด 0 ครั้ง]
  แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  [โหลด 0 ครั้ง]
  (สำหรับเจ้าหน้าที่) ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [โหลด 0 ครั้ง]
 หน่วยอาคารสถานที่
  บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์  [โหลด 160 ครั้ง]
  ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่ (กรณีแจ้งซ่อมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาคารมนุษยศาสตร์)  [โหลด 35 ครั้ง]
  แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์  [โหลด 31 ครั้ง]
 หน่วยยานพาหนะ
  ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61  [โหลด 0 ครั้ง]
 หน่วยสารสนเทศ
  แบบฟอร์มยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  [โหลด 0 ครั้ง]
 หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
  ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ  [โหลด 20 ครั้ง]
  ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอใช้บริการออกแบบสื่อ  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอลงข่าว ขอของที่ระลึก ขอบุคลากรบันทึกภาพ  [โหลด 0 ครั้ง]
สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th