วันที่ รายการ เอกสาร
29 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน (สำหรับอาจารย์)
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มกรอกภาระงาน (Position Description) บุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ
15 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขอสำเนา ก.ม.1
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 รูปแบบซองจดหมายราชการ
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขอลงข่าว ขอของที่ระลึก ขอบุคลากรบันทึกภาพ
15 ม.ค. 2563 ขอใช้บริการออกแบบสื่อ
15 ม.ค. 2563 ขอเบิกเงินสวัสดิการ
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มรายงานการไปศึกษาค้นคว้า ในช่วงปิดภาคเรียน
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่ (กรณีแจ้งซ่อมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาคารมนุษยศาสตร์)
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแผนการลาศึกษาต่อของภาควิชา
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาพักผ่อน
วันที่ รายการ เอกสาร
วันที่ รายการ เอกสาร
10 เม.ย. 2556 แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
10 เม.ย. 2556 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
วันที่ รายการ เอกสาร
26 ธ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
28 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
30 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
17 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
26 ก.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
15 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
18 ก.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ รายการ เอกสาร
10 ต.ค. 2560 ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ใช้สอย คณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560)
10 ต.ค. 2560 ผังห้องปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล เดือน ตุลาคม 2560)
10 ต.ค. 2560 หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560)
1 ก.พ. 2560 มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 ฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 มาตรการประหยัดพลังงาน คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2560
1 ก.พ. 2560 มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะมนุษยศาสตร์
29 ส.ค. 2559 คณะกรรมการดำเนินโครงการจรรยาบรรณกับบทบาทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
11 ก.ค. 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ ครั้งที่ 2
11 ก.ค. 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ ครั้งที่ 1
11 ก.ค. 2559 โครงการส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล
11 ก.ค. 2559 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2559
18 มิ.ย. 2558 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2558
10 ก.พ. 2558 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557
10 ก.พ. 2558 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557
30 ม.ค. 2558 สรุปงานส่งประจำเดือนธันวาคม2557
30 ม.ค. 2558 สรุปงานส่งประจำเดือนตุลาคม 2557
30 ม.ค. 2558 สรุปงานส่งประจำเดือนพฤศจิกายน2557
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนมิถุนายน 2557
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนสิงหาคม2557
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนกันยายน 2557
13 ต.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557
21 ส.ค. 2557 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
21 ส.ค. 2557 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
4 ส.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557
15 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557
20 มิ.ย. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
9 มิ.ย. 2557 สรุปงานประจำเดือน พฤษภาคม 2557
11 พ.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือน มีนาคม 2557
11 พ.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือน เมษายน 2557
3 มี.ค. 2557 สรุปงานส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
10 ก.พ. 2557 สรุปงานส่งประจำเดือน มกราคม 2557
14 ม.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2556
7 ม.ค. 2557 สรุปงานส่งประจำเดือน ธันวาคม 2556
7 ม.ค. 2557 สรุุปงานส่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
7 ธ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน กันยายน 2556
7 ธ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน ตุลาคม 2556
7 ธ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน สิงหาคม 2556
21 พ.ย. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2556
19 ส.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน กรกฏาคม 2556
1 ก.ค. 2556 สรุปโครงการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556
28 มิ.ย. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2556
27 มิ.ย. 2556 โครงการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2555
26 มิ.ย. 2556 โครงการวิจัยรายได้คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณ 2552 (ที่ส่งเงินงวดที่ค้างเบิกเข้าเป็นรายได้สะสมคณะมนุษยศาสตร์)
26 มิ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 1 : ภาษาอังกฤษในบริบทไทยและอาเซียน
27 พ.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 2)
27 พ.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 3)
27 พ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน เมษายน 2556
27 พ.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 1)
2 พ.ค. 2556 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552-2556
2 เม.ย. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน มกราคม 2556
2 เม.ย. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
2 เม.ย. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน มีนาคม 2556
15 มี.ค. 2556 โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556
5 มี.ค. 2556 งานวิจัยที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555
5 มี.ค. 2556 งานวิจัยที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
11 ก.พ. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2556
14 ม.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2555
11 ม.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน ธ.ค.55
13 ธ.ค. 2555 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
11 ธ.ค. 2555 สรุปงานส่งประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
20 พ.ย. 2555 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สรุปข้อมูลด้านตำแหน่งทางวิชาการ มิ.ย.-พ.ย.2555)
7 พ.ย. 2555 สรุปงานประจำเดือนตุลาคม 2555
2 พ.ย. 2555 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2555
11 ต.ค. 2555 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สรุปข้อมูลด้านตำแหน่งทางวิชาการ มิ.ย.-ก.ย.2555)
9 ต.ค. 2555 สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2555
21 ก.ย. 2555 แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
19 ก.ย. 2555 สรุปรายงานประจำเดือน สิงหาคม 2555
19 ก.ย. 2555 สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน 2555
19 ก.ย. 2555 สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2555
2 ก.ย. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน ก.ค.55
2 ก.ย. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน ส.ค.55
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯระหว่างวันที่ 9-30 เม.ย.55
20 ส.ค. 2555 บันทึกข้อความขอส่งสรุปข่าวสาีรประชาาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯระหว่างวันที่ 1 กพ.-30 มีค.55
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯระหว่างวันที่ 2-5 เม.ย.55
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
15 ส.ค. 2555 สรุปข้อมูลการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการ ประจำปี 2555
9 ก.ค. 2555 ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
4 ก.ค. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน มิ.ย.55
25 มิ.ย. 2555 สรุปโครงการกองทุนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
25 มิ.ย. 2555 สรุปแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
22 มิ.ย. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน ม.ค.-พ.ค.55
วันที่ รายการ เอกสาร
27 มิ.ย. 2556 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับชาติและระดับนานาชาติ
วันที่ รายการ เอกสาร