วันที่ รายการ เอกสาร
หน่วยบริการจัดการเรียนการสอน
15 ม.ค. 2563 Request for class cancellation and class makeup
15 ม.ค. 2563 Request for using room(s) at QS Building
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติใช้ห้องเรียนQS
15 ม.ค. 2563 งดสอนชดเชย
หน่วยการเงิน
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติไปราชการ (คนเดียว)
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติไปราชการ (ช่วงเวลา)
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติไปราชการ (รถยนต์ส่วนบคุคล)
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติไปราชการ (หมู่คณะ)
15 ม.ค. 2563 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
12 พ.ย. 2563 สัญญายืมเงิน 2564
15 ม.ค. 2563 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
17 พ.ย. 2563 แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก
15 ม.ค. 2563 แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ
15 ม.ค. 2563 ใบมอบฉันทะ
15 ม.ค. 2563 ใบสำคัญรับเงิน
15 ม.ค. 2563 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
15 ม.ค. 2563 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
15 ม.ค. 2563 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับข้าราชการ)
15 ม.ค. 2563 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (สำหรับข้าราชการ)
หน่วยพัสดุ
9 ก.ย. 2563 M-01-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
9 ต.ค. 2563 M-02-2564 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการ จ้างเหมาบริการ ฯ ปีงบประมาณ 2564
26 ส.ค. 2564 S01-S03 แบบฟอร์มยืมคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
9 ต.ค. 2563 จ้างถ่ายเอกสาร (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 จ้างประกอบโครงการ กรณี จ้างตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 จ้างเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 จ้างเหมาชุดเครื่องเสียง และจ้างตกแต่งสถานที่ (ตัวอย่างเอกสาร )
9 ต.ค. 2563 ซื้อของที่ระลึก (ตัวอย่างเอกสาร)
9 ต.ค. 2563 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเอกสาร)
หน่วยแผนงานและงบประมาณ
25 ต.ค. 2564 1. แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ (PL-65-001-1) (ใช้งบประมาณ)
25 ต.ค. 2564 2. แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ (PL-65-001-2) (ไม่ใช้งบประมาณ)
25 ต.ค. 2564 3. แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการ (PL-65-002)
25 ต.ค. 2564 4. แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติม (PL-65-003)
25 ต.ค. 2564 5. แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงการ (PL-65-004)
25 ต.ค. 2564 6. แบบฟอร์ม บันทึกขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (ภายใน 15 วัน) (PL-65-005-1)
25 ต.ค. 2564 7. แบบฟอร์ม บันทึกขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (ภายหลัง 15 วัน) (PL-65-005-2)
18 มิ.ย. 2564 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2565 (NU-PL -65-002)
25 ต.ค. 2564 แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยวินัยนิสิต xxxx
15 ม.ค. 2563 คำร้องทั่วไป NU 18
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน
15 ม.ค. 2563 ระเบียนประวัตินิสิต
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง
15 ม.ค. 2563 ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต
15 ม.ค. 2563 ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตภายนอก
15 ม.ค. 2563 ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต : โครงการฝึกอบรม/กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
15 ม.ค. 2563 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
15 ม.ค. 2563 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน
15 ม.ค. 2563 ใบสมัครทำงานพิเศษ
หน่วยสารบรรณ
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ : หนังสือภายนอก
15 ม.ค. 2563 รูปแบบซองจดหมายราชการ
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มกรอกภาระงาน (Position Description) บุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยการเจ้าหน้าที่
15 ม.ค. 2563 ขอเบิกเงินสวัสดิการ
15 ม.ค. 2563 แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อใช้ในการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองภาษาไทย-ฉบับล่าสุด-6-ก.ย.59
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขอสำเนา ก.ม.1
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มรายงานการไปศึกษาค้นคว้า ในช่วงปิดภาคเรียน
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง(เพื่อลดหย่อนค่าห้องพักรพ.มน.)
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มแผนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแผนการลาศึกษาต่อของภาควิชา
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 2563 แบบใบยกเลิกวันลา
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สำหรับเจ้าหน้าที่)
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน (สำหรับอาจารย์)
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาพักผ่อน
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาอุปสมบท
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาไปต่างประเทศ
15 ม.ค. 2563 แบบใบลาไปต่างประเทศ
หน่วยผลิตเอกสาร
15 ม.ค. 2563 บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และยืมอุปกรณ์
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขออนุมัติห้องทำงานภายในคณะมนุษยศาสตร์
15 ม.ค. 2563 ใบแจ้งซ่อมกองอาคารสถานที่ (กรณีแจ้งซ่อมด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาคารมนุษยศาสตร์)
หน่วยอาคารสถานที่
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติใช้รถ ปรับปรุง 5 มี.ค. 61
หน่วยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
16 พ.ย. 2564 Templates PowerPoint แบบที่ 1 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16 พ.ย. 2564 Templates PowerPoint แบบที่ 2 ครบรอบ32 ปี การสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่าย / ภาพวิดีโอ
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัตินําข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ ลงเว็บไซต์คณะ
15 ม.ค. 2563 ขออนุมัติพิมพ์เอกสารสี (Print)
15 ม.ค. 2563 ขอใช้บริการออกแบบสื่อ
15 ม.ค. 2563 แบบฟอร์มขอลงข่าว ขอของที่ระลึก ขอบุคลากรบันทึกภาพ
วันที่ รายการ เอกสาร
17 พ.ย. 2564 กระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อเข้าห้องอ่านหนังสือ
17 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการจัดโครงการ
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีอยู่ในประเทศไทย
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการกรอก NU-5-แบบขอปิดรายวิชา-หมู่เรียน
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการกรอก NU-13-คำร้องขอย้ายคณะ-ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการกรอก NU7 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการลากิจ ลาพักผ่อนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีไปต่างประเทศ
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการกรอก NU-4-แบบขอเปิดรายวิชา-หมู่เรียนเพิ่ม
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการกรอก NU-6-แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา
16 พ.ย. 2564 ขั้นตอนการกรอก NU-18-คำร้องทั่วไป-ปรับใหม่-11ตค.64
3 พ.ย. 2564 คู่มือการจัดทำหลักสูตร_ 2564
1 พ.ย. 2564 คู่มือการจัดทำหลักสูตร_2564
20 ต.ค. 2564 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563-2566
2 ต.ค. 2563 คู่มือ AUN-QA Version 4.0 (August 2020)
23 ก.ค. 2563 คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)ระดับหลักสูตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตามเกณฑ์ AUN-QA version 3.0
22 ก.ค. 2563 คู่มือและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx (ฉบับปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร)
18 พ.ค. 2563 คู่มือ
1 พ.ค. 2563 คู่มือ AUN-QA Version 3
24 มิ.ย. 2556 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
วันที่ รายการ เอกสาร
10 พ.ย. 2564 ปฏทินดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
28 ก.ย. 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564
9 มี.ค. 2563 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2564)
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 1-2562
16 ธ.ค. 2562 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
20 ต.ค. 2562 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
23 ก.ย. 2558 ตารางแผนกิจการนิสิตปี 58
23 ก.ย. 2558 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558
23 ก.ย. 2558 โครงการและงบประมาณกิจการนิสิต งบ 2559
23 ก.ค. 2557 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
18 เม.ย. 2557 รายชื่องบประมาณแผ่นดินปี 2557 (ประกัน 56)
18 เม.ย. 2557 รายชื่องบประมาณแผ่นดินปี 2556 (ประกัน 56)
18 เม.ย. 2557 แผนปฏิบัติการ 57
19 มิ.ย. 2556 แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559
19 มิ.ย. 2556 ปฏิญญาคณะมนุษยศาสตร์
10 เม.ย. 2556 แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
10 เม.ย. 2556 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
วันที่ รายการ เอกสาร
22 เม.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
18 มี.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
18 ก.พ. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
21 ม.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
26 พ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
24 พ.ย. 2563 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
22 ต.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
18 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563
17 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
1 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2563
20 ส.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
20 ส.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
31 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
25 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
26 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563
12 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
19 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
5 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
20 ก.พ. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
16 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562
26 ธ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
28 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
30 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
17 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
26 ก.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
15 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
18 ก.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
23 ก.ย. 2558 รายงานการประชุมกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2558
23 ก.ย. 2558 วาระการประชุมกิจการนิสิต 1-2558 วาระ 1.2.4
วันที่ รายการ เอกสาร
3 พ.ค. 2564 สรุปผลโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา (หลังสหกิจศึกษา)
9 พ.ย. 2563 068-64 สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงานสหกิจศึกษา (ก่อนสหกิจศึกษา)
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)
18 ก.ย. 2563 การติดตาม และแจ้งการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒– มีนาคม ๒๕๖๓)
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒– มิถุนายน ๒๕๖๓)
18 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563-2564 (รอบ 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563)
17 ต.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส
25 ก.ย. 2561 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่5/2561
20 ก.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
10 ก.ย. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาตะวันตก
27 ส.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561
20 ส.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจาย์พี่เลี้ยงอาจาย์ใหม่
10 ส.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561
24 ก.ค. 2561 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่12/2560
25 มิ.ย. 2561 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่4/2561
19 มิ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา กิจกรรมหลังฝึกสหกิจศึกษา
19 มิ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยาการภายนอก กิจกรรมครั้งที่2
19 มิ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
22 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่3/2561
10 พ.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
2 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
24 เม.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่2/2561
24 เม.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่13/2560
24 เม.ย. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่1/2561
27 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่10/2560
27 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่11/2560
16 ก.พ. 2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อม
24 ม.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
23 ม.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
22 ม.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งที่ 1
22 ม.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
17 ม.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา (กิจกรรมก่อนฝึกสหกิจศึกษา)
5 ม.ค. 2561 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
25 ธ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการยุวมัคคุเทศก์
15 พ.ย. 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวมัคคุเทศก์
13 พ.ย. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่9/2560
24 ต.ค. 2560 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส
10 ต.ค. 2560 ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ใช้สอย คณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560)
10 ต.ค. 2560 ผังห้องปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล เดือน ตุลาคม 2560)
10 ต.ค. 2560 หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560)
9 ต.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
26 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่2/2560
26 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่3/2560
26 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่8/2560
26 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่4/2560
25 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่1/2560
25 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่7/2559
25 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่6/2559
20 ก.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร
20 ก.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
20 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่7/2560
20 ก.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
20 ก.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
20 ก.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่6/2560
19 ก.ค. 2560 สรุปผลดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF)
15 มิ.ย. 2560 สรุปผลโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส/ภาษาสเปน (ภาษาฝรั่งเศส)
14 มิ.ย. 2560 สรุปผลโครงการภาษาฝรั่งเศสกับการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ
30 พ.ค. 2560 สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา กิจกรรมหลังฝึกสหกิจศึกษา
4 พ.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่5/2560
1 ก.พ. 2560 มาตรการประหยัดพลังงาน คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 ฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.พ. 2560 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2560
25 ม.ค. 2560 คำสั่งอาจารย์แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง
12 ม.ค. 2560 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่8/2559
9 ม.ค. 2560 สรุปผลโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
9 ม.ค. 2560 สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
9 ม.ค. 2560 คำสั่งนิเทศก์สหกิจศึกษาปี59
9 ม.ค. 2560 สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา กิจกรรมก่อนฝึกสหกิจศึกษา
28 ธ.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่1/2559
27 ธ.ค. 2559 สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ กิจกรรมทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
1 ธ.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
30 พ.ย. 2559 คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศบ.ภาษาฝรั่งเศส
18 พ.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย (2553)
18 พ.ย. 2559 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉ.3) พ.ศ 2555
18 พ.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าทำความสะอาด (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3
4 พ.ย. 2559 สรุปผลโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต โดยเชิญวิทยากรภายนอก ครั้งที่ 2
27 ก.ย. 2559 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
16 ก.ย. 2559 สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่3กิจกรรม 2
7 ก.ย. 2559 สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่3กิจกรรม 1
6 ก.ย. 2559 รายงานการเข้าร่วมค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ ภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยฮานอย
29 ส.ค. 2559 คณะกรรมการดำเนินโครงการจรรยาบรรณกับบทบาทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
23 ส.ค. 2559 สรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาศิษย์เก่า
15 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันตกครั้งที่4/2559
15 ส.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันตกครั้งที่2/2559
1 ส.ค. 2559 สรุปการประเมินการฝึกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ประจำปีการศึกษา2558
1 ส.ค. 2559 4245245
25 ก.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
21 ก.ค. 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันตกครั้งที่3/2559
13 ก.ค. 2559 ปฏิทินดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ คณะมนุษยศาสตร์ที่ครบวงรอบการผลิตบัณฑิตและต้องปรับปรุงหลักสูตร
13 ก.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "The most common interview questions and how to answer them"
13 ก.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ทั่วไป
13 ก.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน"
13 ก.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) แก่อาจารย์
13 ก.ค. 2559 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
13 ก.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ประจำหลักสูตร และการจัดทำรายเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) แก่อาจารย์ ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ)
13 ก.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล กิจกรรม เรื่อง "a motivational response to 21st century teaching based on create world, connect people and solve problems. My mantra: Passion, Evidence, Relationships, Creat
13 ก.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม อบรมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 ก.ค. 2559 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
11 ก.ค. 2559 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร ประจำปี 2559
11 ก.ค. 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ ครั้งที่ 1
11 ก.ค. 2559 โครงการส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล
11 ก.ค. 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานสารบรรณ ครั้งที่ 2
1 ก.ค. 2559 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
1 ก.ค. 2559 สรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
1 ก.ค. 2559 แจ้งผลการดำเนินโครงการพัฒนาประเมินผลการจัดการเรียนการสินและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่1
1 ก.ค. 2559 ส่งขั้นตอนการสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ กรณีรับใหม่ หรือทดแทน กรอบอัตราเดิม คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.ค. 2559 สรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558
1 ก.ค. 2559 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558
1 ก.ค. 2559 รายงานการประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ชาวต่างชาติใหม่ คณะมนุษยศาสตร์
1 ก.ค. 2559 เสนอกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
22 มิ.ย. 2559 ขออนุมัติโครงการและส่งสรุปโครงการแสดงละครภาษาฝรั่งเศส
8 มิ.ย. 2559 ขออนุมัติและสรุปโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน กิจกรรมหลังฝึกงาน
28 เม.ย. 2559 ขออนุมัติและสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต กิจกรรม วันประชาคมภาษาฝรั่งเศส
28 เม.ย. 2559 ขออนุมัติและสรุปโครงการสอนซ่อมเสริม
8 เม.ย. 2559 สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต โดยเชิญวิทยากรภายนอก ครั้งที่ 1
8 เม.ย. 2559 สรุปโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่2
11 ก.พ. 2559 ขออนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพครั้งที่1
11 ก.พ. 2559 ขออนุมัติดำเนินโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน(กิจกรรมก่อนฝึกงาน)
11 ก.พ. 2559 ขออนุมัติดำเนินโครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากร
28 ม.ค. 2559 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2558
5 ม.ค. 2559 สรุงผลโครงการสนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่1
21 ธ.ค. 2558 โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน (กิจกรรมก่อนฝึกงาน)
21 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2558
18 ธ.ค. 2558 รายงงานการประชุมภาคภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2558
18 ธ.ค. 2558 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรปี58
18 ธ.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
18 ธ.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2558
18 ธ.ค. 2558 รายงงานการประชุมภาคภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2558
18 ธ.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
21 ต.ค. 2558 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2559
21 ต.ค. 2558 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
21 ต.ค. 2558 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการประกวดโครงร่างวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559
13 ต.ค. 2558 โครงการแนะนำน้องพร้อมให้คำปรึกษา
2 ต.ค. 2558 สรุปการประเมินผลแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 ต.ค. 2558 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2 ต.ค. 2558 ขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร-ครั้งที่-1-อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
2 ต.ค. 2558 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการพร้อมขออนุมัติดำเนินโครงการ-The-Road-to-be-Taken
2 ต.ค. 2558 โครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประจำปีงบประมาณ 2558
2 ต.ค. 2558 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
2 ต.ค. 2558 สรุปโครงการ-The-Road-to-be-Taken
2 ต.ค. 2558 ศิษย์เก่า
2 ต.ค. 2558 ปชส.เว็บไซดื
2 ต.ค. 2558 สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
2 ต.ค. 2558 ขออนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
2 ต.ค. 2558 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา-ประจำปีการศึกษา-2557
2 ต.ค. 2558 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่ภาควิชา
2 ต.ค. 2558 สรุปผลการประเมินโครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
2 ต.ค. 2558 ศิษย์เก่า
1 ต.ค. 2558 โครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 7
1 ต.ค. 2558 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24
1 ต.ค. 2558 แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอที่ประชุมประกัน
30 ก.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการหลักจริยธรรมและการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
30 ก.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วิถีแห่งความสุขชุมชน" ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
30 ก.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการสืบทอด พัฒนา สร้างสรรค์ ศิราพัสตราภรณ์ ร่วมกับภาควิชาศิลปะการแสดง ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558
30 ก.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ปาริชาตผลิบาน" ร่วมกับภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
29 ก.ย. 2558 การติดตามการดำเนินงานกิจการนิสิต งบ 58
29 ก.ย. 2558 เกณฑ์ประกวดนาฏศิลป์
29 ก.ย. 2558 ข้อกำหนดและกติกาการประกวดวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ระดับประถมศึกษา
29 ก.ย. 2558 ข้อกำหนดและกติกาการประกวดวงอังกะลุง
29 ก.ย. 2558 ข้อกำหนดและกติกาการประกวดเดี่ยวระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
29 ก.ย. 2558 ข้อกำหนดและกติกาการประกวดวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ระดับมัธยมศึกษา
25 ก.ย. 2558 สรุปโครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
25 ก.ย. 2558 Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 ก.ย. 2558 รายงานผลการประเมินการให้บริการงานกิจการนิสิต
25 ก.ย. 2558 Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
24 ก.ย. 2558 โครงการประกวดดนตรี
24 ก.ย. 2558 ปฏิทินกิจกรรมงานกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2558
23 ก.ย. 2558 สรุปผลโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย งบ 58
23 ก.ย. 2558 กรอบภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
23 ก.ย. 2558 สรุปประเมินผลแผนกิจการนิสิต
23 ก.ย. 2558 โครงการประกวดนาฏศิลป์ งบ 58
9 ก.ย. 2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
25 ส.ค. 2558 โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม The Road to Be Taken NU-มน-05-073 (งปม.2558)
14 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
7 ส.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน มิ.ย. 2558
2 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส)วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558
2 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2558
2 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2558
2 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2558
2 ส.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 (สัมมนานิสิตหลังฝึกงาน)
2 ส.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต
2 ส.ค. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2558
2 ส.ค. 2558 สรุปผลการประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการของนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2 ส.ค. 2558 สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน ธ.ค. 2557
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน ต.ค. 2557
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน ส.ค. 2557
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน ก.พ. 2558
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน มี.ค. 2558
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน พ.ค. 2558
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน พ.ย. 2557
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน ก.ย. 2557
17 ก.ค. 2558 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการวิชาการสู่สังคมภของภาควิชา/สถานฯ คณะมนุษยศาสตร์ ในช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2557
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน ม.ค. 2558
17 ก.ค. 2558 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน/ภาควิชา ประจำเดือน เม.ย. 2558
18 มิ.ย. 2558 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2558
29 เม.ย. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2557
29 เม.ย. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2557
29 เม.ย. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 9/2557
27 ก.พ. 2558 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
17 ก.พ. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2557
17 ก.พ. 2558 รายงานนิสิตเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ เมือง Besancon ประเทศฝรั่งเศส
17 ก.พ. 2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
17 ก.พ. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2557
17 ก.พ. 2558 การอนุมัติให้นิสิตเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ เมือง Besancon ประเทศฝรั่งเศส (นส.วชิราพร ไตรพัฒน์)
17 ก.พ. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2557
12 ก.พ. 2558 แผนพัฒนางานบริการววิชาการสู่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559
12 ก.พ. 2558 แผนพัฒนางานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559
11 ก.พ. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2557
11 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการนำนิสิตไปแข่งขันฯ ครั้งที่ 2
11 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร
11 ก.พ. 2558 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2557
11 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ (KM)
11 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
11 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต
10 ก.พ. 2558 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557
10 ก.พ. 2558 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557
30 ม.ค. 2558 สรุปงานส่งประจำเดือนตุลาคม 2557
30 ม.ค. 2558 สรุปงานส่งประจำเดือนธันวาคม2557
30 ม.ค. 2558 สรุปงานส่งประจำเดือนพฤศจิกายน2557
21 พ.ย. 2557 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการทำวิจัยสำหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
21 พ.ย. 2557 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
18 พ.ย. 2557 คำสั่งที่ 153/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยตามกลุ่มประสบการณ์ด้านการวิจัย
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนมิถุนายน 2557
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนกันยายน 2557
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557
19 ต.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือนสิงหาคม2557
13 ต.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557
25 ส.ค. 2557 คำสั้งที่ 086/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะมุนษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
25 ส.ค. 2557 คำสั่งที่ 085/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
21 ส.ค. 2557 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
21 ส.ค. 2557 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
4 ส.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557
23 ก.ค. 2557 สรุปผลการประเมินการให้บริการงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
23 ก.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินโครงการสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา 2556
23 ก.ค. 2557 โครงการประกวดดนตรีไทย 2556
23 ก.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินโครงการประกวดดนตรีไทย 56
23 ก.ค. 2557 รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการงานกิจการนิสิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
23 ก.ค. 2557 โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ปี 2556
22 ก.ค. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2557
22 ก.ค. 2557 สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์
17 ก.ค. 2557 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
17 ก.ค. 2557 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน เม.ย. 2556
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน ก.พ. 2557
16 ก.ค. 2557 โครงการบริการวิชาการและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน พ.ค. 2557
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน มิ.ย. 2556
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน ก.ค. 2556
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน ก.ย. 2556
16 ก.ค. 2557 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ภายในประเทศ
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน พ.ย. 2556
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน พ.ค. 2556
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน ม.ค. 2557
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน มี.ค. 2556
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน มี.ค. 2557
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน เม.ย. 2557
16 ก.ค. 2557 โครงสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
16 ก.ค. 2557 รายชื่อครูอาสาไปปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน ส.ค. 2556
16 ก.ค. 2557 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน ต.ค. 2556
16 ก.ค. 2557 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานย่อยในหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
16 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ ประจำเดือน ธ.ค. 2556
15 ก.ค. 2557 รายงานผลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557
15 ก.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557
15 ก.ค. 2557 ขอส่งรายงานการบริหารความเสี่ยง NU-RM 9 ประจำปีการศึกษา 2555
9 ก.ค. 2557 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ แยกตามภาควิชา พ.ศ. 2555-2556
9 ก.ค. 2557 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 155/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
9 ก.ค. 2557 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 156/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
9 ก.ค. 2557 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 215/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยตามกลุ่มประสบการณ์ด้านการวิจัย
9 ก.ค. 2557 ขอส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
9 ก.ค. 2557 สรุปข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55-31 พ.ค.56)
9 ก.ค. 2557 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 110/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
7 ก.ค. 2557 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
3 ก.ค. 2557 ภาพถ่ายบริเวณคณะมนุษยศาสตร์
3 ก.ค. 2557 สถิติการให้บริการวิชาการของคณาจารย์ประจำคณะฯ ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2557
3 ก.ค. 2557 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ปี 56
3 ก.ค. 2557 ภาพโถงคณะมนุษยศาสตร์
2 ก.ค. 2557 สรุปผลโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
2 ก.ค. 2557 รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ของนายธนบัตร ใจอินทร์
2 ก.ค. 2557 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
2 ก.ค. 2557 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
2 ก.ค. 2557 การเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทองค์กรเยาวชนดีเด่นงานยาเสพติด นายศราวุธ สุดงูเหลือม
30 มิ.ย. 2557 สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (รอบ 12 เดือน)
27 มิ.ย. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2557
27 มิ.ย. 2557 สถิติการให้บริการวิชาการของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2556
27 มิ.ย. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2557
27 มิ.ย. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2557
20 มิ.ย. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
9 มิ.ย. 2557 สรุปงานประจำเดือน พฤษภาคม 2557
11 พ.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือน เมษายน 2557
11 พ.ค. 2557 สรุปงานประจำเดือน มีนาคม 2557
1 พ.ค. 2557 สรุปข้อมูลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาาพทางด้านภาษาอาเซียนและการสอนดนตรี
1 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
1 พ.ค. 2557 สรุปข้อมุลการสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี พ.ศ 2556-2559
1 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
1 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2556
1 พ.ค. 2557 โครงการอบรมทักษะการอ่านและการพูดภาษาลาวและภาษาไทใหญ่
1 พ.ค. 2557 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26 เม.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ 2
18 เม.ย. 2557 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 23
18 เม.ย. 2557 รายงานการรับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา ของนางสาวณัฐธิดา สุปิรัยธร (ประกัน 56)
18 เม.ย. 2557 สรุปโครงการ 5 ส (ประกัน 56)
18 เม.ย. 2557 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์
18 เม.ย. 2557 สรุปประกวดนาฏศิลป์ 56
18 เม.ย. 2557 ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ประกัน56)
18 เม.ย. 2557 โครงการ 5 ส (ประกัน 56)
18 เม.ย. 2557 เกียรติบัตรนายศราวุธ สุดงูเหลือม (ประกัน 56)
18 เม.ย. 2557 สรุปไหว้ครูนาฏศิลป์ 56
3 มี.ค. 2557 สรุปงานส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
24 ก.พ. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2557
24 ก.พ. 2557 ผลการนำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส
24 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน
24 ก.พ. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 9/2556
24 ก.พ. 2557 สรุปผลการประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการของนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
10 ก.พ. 2557 สรุปงานส่งประจำเดือน มกราคม 2557
22 ม.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่ 2
22 ม.ค. 2557 แจ้งผลการนำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขั้นวิชาการภาษาฝรั่งเศส
22 ม.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
20 ม.ค. 2557 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2556
14 ม.ค. 2557 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2556
7 ม.ค. 2557 สรุุปงานส่งประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
7 ม.ค. 2557 สรุปงานส่งประจำเดือน ธันวาคม 2556
7 ธ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน กันยายน 2556
7 ธ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน สิงหาคม 2556
7 ธ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน ตุลาคม 2556
25 พ.ย. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2556
25 พ.ย. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ วันที่ 29 ตุลาคม 2556
25 พ.ย. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2556
21 พ.ย. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2556
3 ต.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการปูพื้นซ่อมเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสแก่นิสิต
3 ต.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2556
3 ต.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง การสร้างแบบทดสอบการวัดผลภาษาฝรั่งเศส
3 ต.ค. 2556 รายงานโครงการคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกศึกษาดูงาน
3 ต.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการ KM เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
3 ต.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน (รุ่นรหัส 53)
3 ต.ค. 2556 รายงานการไปเข้าร่วมงานค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ ภาคฤดูร้อน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ของนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก
3 ต.ค. 2556 สรุปผลโคงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ (ครั้งที่ 1)
19 ส.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2556
19 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
19 ส.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน กรกฏาคม 2556
19 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบ DELF
17 ก.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ พิจารณา มคอ.3
17 ก.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2556
17 ก.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
5 ก.ค. 2556 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการบริการวิชาการ
1 ก.ค. 2556 สรุปโครงการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556
28 มิ.ย. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2556
27 มิ.ย. 2556 โครงการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2555
26 มิ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมมนุษยวิเทศคดี ครั้งที่ 1 : ภาษาอังกฤษในบริบทไทยและอาเซียน
26 มิ.ย. 2556 โครงการวิจัยรายได้คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณ 2552 (ที่ส่งเงินงวดที่ค้างเบิกเข้าเป็นรายได้สะสมคณะมนุษยศาสตร์)
24 มิ.ย. 2556 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชกการหรือสมรรถนะของผู้บริหารตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555
24 มิ.ย. 2556 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะผู้บริหาร ตำแหน่ง คณบดี และรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555
24 มิ.ย. 2556 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชกการหรือสมรรถนะของผู้บริหารตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554
24 มิ.ย. 2556 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554
24 มิ.ย. 2556 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555
24 มิ.ย. 2556 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ประจำปี 2554
21 มิ.ย. 2556 คำสั่ง 122/2555 มอบอำนาจรองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี
21 มิ.ย. 2556 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะผู้บริหาร ระดับคณะ และภาควิชา ปีการศึกษา 2555
19 มิ.ย. 2556 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
19 มิ.ย. 2556 โครงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะผู้บริหารระดับคณะและภาควิชา ปีการศึกษา 2555
19 มิ.ย. 2556 แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555
18 มิ.ย. 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำวิจัยและผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์
27 พ.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 2)
27 พ.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน เมษายน 2556
27 พ.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 1)
27 พ.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 3)
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2554
23 พ.ค. 2556 โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน)
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน ก.พ. 2556
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2555
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน ธ.ค. 2555
23 พ.ค. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสัมมนา
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน มิ.ย. 2555
23 พ.ค. 2556 รายงานการดเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 9 เดือน
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน ส.ค. 2555
23 พ.ค. 2556 ภาระงานของบุคลากรสังกัดงานวิจัยและบริการวิชาการ
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน ต.ค. 2555
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2555
23 พ.ค. 2556 ติดตามผลสำเรจของการดำเนินโครงการวิจัย รายได้คณะฯ ปี 2553
23 พ.ค. 2556 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยทางมนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการระดับภาควิชา
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2556
23 พ.ค. 2556 โครงการ Mobile Unit 2556
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 4/2555
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2555
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน ม.ค. 2556
23 พ.ค. 2556 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2554
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน พ.ย. 2555
23 พ.ค. 2556 รายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน ก.ค. 2555
23 พ.ค. 2556 สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน ก.ย. 2555
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2555
23 พ.ค. 2556 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
23 พ.ค. 2556 ติดตามผลสำเรจของการดำเนินโครงการวิจัย รายได้คณะฯ ปี 2552
23 พ.ค. 2556 โครงการพัฒนาเครือข่ายมนุษยศาสตร์
23 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2556
21 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2556
21 พ.ค. 2556 แผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาตะวันตก พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง)
2 พ.ค. 2556 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552-2556
25 เม.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน
25 เม.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดบอร์ดภาษาฝรั่งเศส
25 เม.ย. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2556
5 เม.ย. 2556 รายชื่อผูัเข้าร่วมการต้อนรับผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำนังานประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสระดับมหาวิทยาลัย (AUF)
2 เม.ย. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
2 เม.ย. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน มกราคม 2556
2 เม.ย. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน มีนาคม 2556
21 มี.ค. 2556 สรุปผลการสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559
15 มี.ค. 2556 โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556
15 มี.ค. 2556 ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
11 มี.ค. 2556 ใบประกาศนิสิตจากการแข่งขันวิชาการเนื่องในวันประชาคมโลก
5 มี.ค. 2556 งานวิจัยที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555
5 มี.ค. 2556 งานวิจัยที่ไปนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
5 มี.ค. 2556 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26 ก.พ. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2555
26 ก.พ. 2556 รายงานผลการนำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันและสรุปผลการดำเนินโครงการนำนิสิตไปแข่งขันวิชาการเนื่องในวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส
11 ก.พ. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2556
30 ม.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินโครงการนำนิสิตแข่งขันวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
30 ม.ค. 2556 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง Brest ประเทศฝรั่งเศส
28 ม.ค. 2556 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เพิ่มเติม) คณะมนุษยศาสตร์
25 ม.ค. 2556 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตร
25 ม.ค. 2556 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร
25 ม.ค. 2556 ระเบียบคณะมนุษยศาสตร์ ว่าด้วย ชมรมวิชาการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2555
25 ม.ค. 2556 แบบฟอร์มประเมินการสอนอาจารย์โดยนิสิต
14 ม.ค. 2556 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2555
11 ม.ค. 2556 สรุปงานส่งประจำเดือน ธ.ค.55
4 ม.ค. 2556 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2555
18 ธ.ค. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2555
13 ธ.ค. 2555 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
11 ธ.ค. 2555 สรุปงานส่งประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
27 พ.ย. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2555
20 พ.ย. 2555 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สรุปข้อมูลด้านตำแหน่งทางวิชาการ มิ.ย.-พ.ย.2555)
7 พ.ย. 2555 สรุปงานประจำเดือนตุลาคม 2555
2 พ.ย. 2555 สรุปการให้บริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2555
2 พ.ย. 2555 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2555
22 ต.ค. 2555 แผนการสอนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
18 ต.ค. 2555 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจำเดือน กันยายน 2555
16 ต.ค. 2555 โครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์การสอนอ่าน
16 ต.ค. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2554
16 ต.ค. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2555
16 ต.ค. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2555
16 ต.ค. 2555 ผลประเมินโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
16 ต.ค. 2555 โครงการอบรมหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาเทคนิคการสอน การสรุปข้อความและการทำรายงานเป็นภาฝรั่งเศส
16 ต.ค. 2555 โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์
16 ต.ค. 2555 รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน
16 ต.ค. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2555
16 ต.ค. 2555 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2555
16 ต.ค. 2555 รายงานการไปเข้าร่วมงานค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ ภาคฤดูร้อน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
16 ต.ค. 2555 โครงการวารสารฝรั่งเศสออนไลน์
16 ต.ค. 2555 รายงานสรุปผลดำเนินโครงการเทศกาลดนตรีภาษาฝรั่งเศส
16 ต.ค. 2555 โครงการนำนิสิตไปแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส
11 ต.ค. 2555 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สรุปข้อมูลด้านตำแหน่งทางวิชาการ มิ.ย.-ก.ย.2555)
9 ต.ค. 2555 สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2555
21 ก.ย. 2555 แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
19 ก.ย. 2555 สรุปรายงานประจำเดือน สิงหาคม 2555
19 ก.ย. 2555 สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน 2555
19 ก.ย. 2555 สรุปรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2555
7 ก.ย. 2555 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจำเดือน สิงหาคม 2555
2 ก.ย. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน ส.ค.55
2 ก.ย. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน ก.ค.55
31 ส.ค. 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพนักงานขับรถในการเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพิษณุโลก
31 ส.ค. 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องรายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบัยที่ ๒)
31 ส.ค. 2555 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 091/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
20 ส.ค. 2555 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯระหว่างวันที่ 2-5 เม.ย.55
20 ส.ค. 2555 บันทึกข้อความขอส่งสรุปข่าวสาีรประชาาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯระหว่างวันที่ 1 กพ.-30 มีค.55
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯระหว่างวันที่ 9-30 เม.ย.55
20 ส.ค. 2555 รายงานการสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
15 ส.ค. 2555 สรุปข้อมูลการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการ ประจำปี 2555
9 ก.ค. 2555 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจำเดือน มิถุนายน 2555
9 ก.ค. 2555 ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
4 ก.ค. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน มิ.ย.55
3 ก.ค. 2555 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3 ก.ค. 2555 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
25 มิ.ย. 2555 สรุปโครงการกองทุนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
25 มิ.ย. 2555 สรุปแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
22 มิ.ย. 2555 สรุปจำนวนทะเบียนรับเอกสารและการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ประจำเดือน ม.ค.-พ.ค.55
21 มิ.ย. 2555 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
วันที่ รายการ เอกสาร
10 พ.ย. 2564 รายการตรวจสอบกิจกรรมที่สองของกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
10 พ.ย. 2564 รายการตรวจสอบกิจกรรมที่สองของกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
4 พ.ย. 2564 รายการตรวจสอบกิจกรรมที่หนี่งของกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
22 มิ.ย. 2564 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 ม.ค. 2564 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 012/2564 แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมโครงงานนิสิตสหกิจศึกษา ภาควิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
1 พ.ค. 2563 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562 (ฉบับแก้ไข)
25 ก.ย. 2558 โครงการสนับสนุนเตรียมความพร้องด้านวิชาชีพ
23 ก.ย. 2558 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2557
16 ก.ค. 2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอาสา
18 เม.ย. 2557 คำสั่งแต้งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 56
17 เม.ย. 2557 คู่มือปฐมนิเทศ 2556
27 มิ.ย. 2556 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับชาติและระดับนานาชาติ
24 มิ.ย. 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ รายการ เอกสาร
7 ก.ค. 3106 รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
26 ต.ค. 2564 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
24 พ.ค. 2564 รายงานประจำปี 2563
1 ก.ย. 2563 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ระดับคณะ / วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน)
17 ส.ค. 2563 รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
17 ส.ค. 2563 รายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2 ก.ค. 2563 รายงานประจำปี 2562
20 ม.ค. 2563 รายงานประจำปี 2560
13 ก.ย. 2562 รายงานประจำปี 2561
25 ก.ย. 2558 Facebook สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
25 ก.ย. 2558 Facebook ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
25 ก.ย. 2558 Facebook สโมสรนิสิตคณะมนูายศาสตร์
25 ก.ย. 2558 Facebook นิสิต กยศ.,กรอ. คณะมนุษยศาสตร์
25 ก.ย. 2558 Facebook ผู้นำนิสิต