คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภารกิจหลัก

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา สวัสดิการนิสิต และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นิสิต ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน พัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ เก่งวิชาการ เด่นคุณธรรม นำทักษะชีวิต และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลและดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานกิจการนิสิตฯ ได้แบ่งหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักของงานออกเป็น 4 หน่วยงานย่อย

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

 1. โครงการแนะนำน้องพร้อมให้คำปรึกษา
 2. สรุปการประเมินผลแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. โครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประจำปีงบประมาณ 2558
 4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 5. สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 6. ขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร-ครั้งที่-1-อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต
 7. ขออนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
 8. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการพร้อมขออนุมัติดำเนินโครงการ-The-Road-to-be-Taken
 9. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา-ประจำปีการศึกษา-2557
 10. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
 11. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่ภาควิชา
 12. สรุปโครงการ-The-Road-to-be-Taken
 13. สรุปผลการประเมินโครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
 14. ศิษย์เก่า
 15. ปชส.เว็บไซดื
 16. โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24
 17. โครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 7
 18. แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอที่ประชุมประกัน
 19. เกณฑ์ประกวดนาฏศิลป์
 20. ข้อกำหนดและกติกาการประกวดเดี่ยวระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 21. ข้อกำหนดและกติกาการประกวดวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ระดับประถมศึกษา
 22. ข้อกำหนดและกติกาการประกวดวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ระดับมัธยมศึกษา
 23. ข้อกำหนดและกติกาการประกวดวงอังกะลุง
 24. การติดตามการดำเนินงานกิจการนิสิต งบ 58
 25. Facebook สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
 26. Facebook นิสิต กยศ.,กรอ. คณะมนุษยศาสตร์
 27. Facebook ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
 28. Facebook ผู้นำนิสิต
 29. โครงการสนับสนุนเตรียมความพร้องด้านวิชาชีพ
 30. สรุปโครงการสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
 31. รายงานผลการประเมินการให้บริการงานกิจการนิสิต
 32. Facebook ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
 33. โครงการประกวดดนตรี
 34. ปฏิทินกิจกรรมงานกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2558
 35. แบบฟอร์ม สรุป แผน งบประมารโครงการ สโมสรนิสิตคณะฯ
 36. กรอบภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 37. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2557
 38. สรุปประเมินผลแผนกิจการนิสิต
 39. รายงานการประชุมกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2558
 40. วาระการประชุมกิจการนิสิต 1-2558 วาระ 1.2.4
 41. โครงการและงบประมาณกิจการนิสิต งบ 2559
 42. แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2558
 43. ตารางแผนกิจการนิสิตปี 58
 44. สรุปผลโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย งบ 58
 45. โครงการประกวดนาฏศิลป์ งบ 58
 46. สรุปผลการประเมินการให้บริการงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 47. สรุปผลการดำเนินโครงการสโมสรนิสิตประจำปีการศึกษา 2556
 48. รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการงานกิจการนิสิตฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
 49. ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 50. โครงการประกวดดนตรีไทย 2556
 51. โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ปี 2556
 52. สรุปผลการดำเนินโครงการประกวดดนตรีไทย 56
 53. สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์
 54. โครงการบริการวิชาการและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 55. รายชื่อครูอาสาไปปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา
 56. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูอาสา
 57. รายงานผลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557
 58. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 59. โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ปี 56
 60. ภาพถ่ายบริเวณคณะมนุษยศาสตร์
 61. ภาพโถงคณะมนุษยศาสตร์
 62. รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ของนายธนบัตร ใจอินทร์
 63. การเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทองค์กรเยาวชนดีเด่นงานยาเสพติด นายศราวุธ สุดงูเหลือม
 64. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
 65. สรุปผลโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
 66. การรณรงค์ประหยัดพลังงาน
 67. ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ (ประกัน56)
 68. รายงานการรับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา ของนางสาวณัฐธิดา สุปิรัยธร (ประกัน 56)
 69. โครงการ 5 ส (ประกัน 56)
 70. สรุปโครงการ 5 ส (ประกัน 56)
 71. เกียรติบัตรนายศราวุธ สุดงูเหลือม (ประกัน 56)
 72. รายชื่องบประมาณแผ่นดินปี 2556 (ประกัน 56)
 73. รายชื่องบประมาณแผ่นดินปี 2557 (ประกัน 56)
 74. คำสั่งแต้งตั้งคณะกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 56
 75. แผนปฏิบัติการ 57
 76. โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์
 77. สรุปไหว้ครูนาฏศิลป์ 56
 78. สรุปประกวดนาฏศิลป์ 56
 79. โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 23
 80. คู่มือปฐมนิเทศ 2556

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • หน่วยกิจการนิสิต โทร. 0-5596-2021
 • หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-5596-2021

เว็บไซต์หน่วยงาน

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ http://www.human.nu.ac.th/active/
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม http://www.human.nu.ac.th/newculture/
ชมรมศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร http://www.human.nu.ac.th/humanalumni/สารบัญเว็บไซต์